วันอังคาร, 02 สิงหาคม 2559 16:40

เกณฑ์มาตรฐานศูนย์บริการร่วมที่สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนด

Written by 
Rate this item
(0 votes)

เกณฑ์มาตรฐานศูนย์บริการร่วมที่สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนดดังนี้

1. การสนองตอบความต้องการของประชาชน
    1.1 มีการศึกษาความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการโดยการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการด้านการใช้บริการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดและพัฒนางานบริการ
    1.2 มีงานบริการที่หลากหลายทั้งที่มีและไม่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันจากหลายส่วนราชการในสังกัดกระทรวง/จังหวัด และเป็นงานบริการที่ประชาชนมีความต้องการสูง

    1.3 มีการวิเคราะห์ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม และนำผลการวิเคราะห์มาใช้พัฒนาการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

    1.4 มีการแก้ปัญหาการดำเนินการและการบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสามารถตอบสนองความค้องการของประชาชนได้

2. ประเภทของการให้บริการ
    2.1 มีการให้บริการด้านข้อมูล/ข่าวสารของส่วนราชการต่างๆ ในกระทรวง/จังหวัด
    2.2 มีการให้บริการรับเรื่อง-ส่งต่อในงานบริการของส่วนราชการต่างๆ ในกระทรวง/จังหวัดที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันที ต้องส่งเรื่องต่อไปยังผู้มีอำนาจหรือส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพื่อดำเนินการต่อไป
    2.3 มีการให้บริการเบ็ดเสร็จในงานบริการของส่วนราชการต่างๆ ในกระทรวง/จังหวัด
 

3. การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการ

   3.1 มีการจัดสถานที่ตั้งของศูนย์บริการร่วมไว้ในส่วนราชการ ณ จุดที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก
   3.2 มีการจัดพื้นที่ให้บริการได้อย่างเหมาะสมกับจำนวนงานบริการที่หลากหลาย
 
4. การจัดระบบการให้บริการร่วม
   4.1 มีการจัดระบบการให้บริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการแทนกันในด้านข้อมูลข่าวสาร และการรับเรื่อง-ส่งต่อ
 
5. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก
   5.1 มีการออกแบบและวางผังระบบงาน ณ บริเวณ “ก่อนเข้าสู่บริการ”
   5.2 มีการออกแบบและวางผังระบบงาน ณ บริเวณ “ที่จุดให้ บริการ”
   5.3 มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ณ บริเวณ ”ก่อนเข้าสู่บริการ” และบริเวณ ”ที่จุดให้บริการ”
 

6. การออกแบบกระบวนการให้บริการ
   6.1 มีการวางแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่เป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถบ่งชี้ความยั่งยืนของศูนย์บริการร่วม โดยมีการระบุถึงกิจกรรม ระยะเวลา ขั้นตอนการดำเนินงาน และงบประมาณ
   6.2 มีการนำผลการศึกษาความต้องการของประชาชนมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการ
   6.3 มีการจัดทำคู่มือประชาชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเลกทรอนิคส์ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และบริการที่ประชาชนสามารถมาใช้บริการได้
   6.4 มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วม
   6.5 มีการประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการส่งมอบบริการสู่ประชาชน เพื่อให้เกิดความคืบหน้าตามที่ได้กำหนดไว้
   6.6 มีการจัดทำตราสัญลักษณ์ศูนย์บริการร่วม
 
7. การพัฒนาทักษะความชำนาญ
   7.1 มีการจัดอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการให้บริการและขั้นตอนการให้บริการให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการร่วม
 
8. การติดตามและประเมินผล
   8.1 มีจำนวนผู้มาใช้บริการโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับจำนวนงานบริการ
   8.2 มีจำนวนงานบริการที่เหมาะสม
   8.3 มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 โดยเฉลี่ย
   8.4 มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการโดยรวม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 โดยเฉลี่ย

Read 2082 times

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *