วันอังคาร, 02 สิงหาคม 2559 16:41

ประเภทและขั้นตอนการให้บริการ

Written by 
Rate this item
(0 votes)

ประเภทการให้บริการ
1. บริการข้อมูล/ข่าวสาร
2. บริการรับเรื่อง-ส่งตอ
3. บริการเบ็ดเสร็จ
 
ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
 
บริการข้อมูลข่าวสาร
ขั้นตอนที่ 1 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการสืบค้นข้อมูล / ตรวจสอบ ข้อมูล ที่ผู้รับบริการร้องขอ
ขั้นตอนที่ 2  ถ้ามีข้อมูล เจ้าหน้าที่อธิบายข้อมูลและ / หรือให้เอกสารให้ประกอบข้อมูล ถ้าไม่มีข้อมูล เจ้าหน้าที่สอบถามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง รวบรวมข้อมูลแล้วแจ้งผู้รับบริการและจัดส่งเอกสารหรือข้อมูลให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องดำเนินการ
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการหลังได้รับบริการ ณ จุดให้บริการ
           
ขั้นตอนการให้บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ
ขั้นตอนที่ 1 ผู้รับบริการยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบ
ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารและส่งให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องดำเนินการ
ขั้นตอนที่ 3 ส่วนราชการเจ้าของเรื่องดำเนินการตามขั้นตอน แล้วแจ้งให้ผู้รับบริการและศูนย์บริการร่วมทราบ
ขั้นตอนที่ 4 ศูนย์บริการร่วมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดให้บริการ

 

ขั้นตอนการให้บริการเบ็ดเสร็จ
ขั้นตอนที่ 1 ผู้รับบริการยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบ
ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสาร
ขั้นตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจดำเนินการทำเรื่องขออนุมัติหรืออนุญาตและแจ้งวันที่ ที่ให้ผู้รับบริการมารับใบอนุญาต ซึ่งระยะเวลาขึ้นอยู่กับแต่ละเรื่อง และปริมาณเรื่องที่รับบริการในแต่ละวัน เช่น เรื่องที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในวันเดียว แต่หากมีปริมาณเรื่องเข้ามาเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะทำการนัดให้มารับในวันทำการวันถัดไป
ขั้นตอนที่ 4 เมื่อถึงกำหนด ผู้ติดต่อรับบริการมาพบเจ้าหน้าที่ประจำศุนย์บริการร่วมเพื่อรับใบอนุญาต
ขั้นตอนที่ 5 กรณีต้องชำระค่าธรรมเนียม ผู้มาติดต่อสามารถชำระค่าธรรมเนียมและใบเสร็จรับเงินได้ที่หน่วยงานเจ้าของงานบริการ

Read 3044 times

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *