งานบริการ

งานออกหน่วยบริการเคลื่อนที่จ.ยโสธร

   

 

ออกหน่วยให้บริการประชาชนภายใต้โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร" ครั้งที่ 5 วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านหนองบาก ม. 5, 12 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

งานที่ให้บริการ

 

1.การขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานวิธีที่ 8 ใช้ผลตรวจโรงงานเดิม และใช้ผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว

 

2. การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

 

3. การขออนุญาตทำผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากมาตรฐานของไทย (มาตรา 20 ทวิ)

 

4. การขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 7 ใช้ผลตรวจโรงงานเดิมและเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบใหม่

 

5. การขอใบแทนใบอนุญาต

 

6. การขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน : วิธีที่ 3 ใช้ใบรับรอง ISO 9001+พิจารณาเอกสารเพิ่ม และเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบใหม่

 

7. การขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 4 ใช้ใบรับรอง ISO 9001+พิจารณาเอกสารเพิ่ม และใช้ผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบแล้วล่วงหน้า

 

8. การขออนุญาตโอนใบอนุญาต

 

9. การขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 5 ใช้ใบรับรอง ISO9001+ตรวจโรงงานเพิ่ม และเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบใหม่

 

10. การขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 1 ตรวจโรงงานใหม่และเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบใหม่

 

11. การขอรับใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 7 ใช้ผลตรวจโรงงานเดิมและเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบใหม่

 

12. การขอรับใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ : วิธีที่ 1 ตรวจประเมินโรงงานและเก็บตัวอย่างตรวจสอบ

 

13. การขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากมาตรฐานของไทย (มาตรา 21 ทวิ)

 

14. การขอรับใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 8 ใช้ผลตรวจโรงงานเดิมและผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบแล้วล่วงหน้า

 

15. การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์

 

16. การขออนุญาตย้ายสถานที่ (มาตรา 24) วิธีที่1 : กรณีตรวจโรงงานใหม่

 

17. การขอรับใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักรสำหรับการประกอบกิจการนำเข้าเฉพาะครั้ง : วิธีที่ 9 การนำเข้าเฉพาะครั้งและเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบใหม่

 

18. การขอรับใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 2 ตรวจโรงงานใหม่ และใช้ผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบแล้วล่วงหน้า

 

19. การขออนุญาตทำผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากมาตรฐานของไทยเพื่อการส่งออก (มาตรา 20 ตรี)

 

20. การขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน : วิธีที่ 7 ใช้ผลตรวจโรงงานเดิมและเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบใหม่

 

21. การขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน : วิธีที่ 1 ตรวจโรงงานใหม่และเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบใหม่

 

22. การขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 6 ใช้ใบรับรอง ISO9001+ตรวจโรงงานเพิ่ม และใช้ผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบแล้วล่วงหน้า

 

23. การขอรับใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 4 ใช้ใบรับรอง ISO 9001+พิจารณาเอกสารเพิ่ม และใช้ผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบแล้วล่วงหน้า

 

24. การขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน : วิธีที่ 2 ตรวจโรงงานใหม่ และใช้ผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบแล้วล่วงหน้า

 

25. การขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 3 ใช้ใบรับรอง ISO 9001+พิจารณาเอกสารเพิ่ม และเก็บตัวอย่างที่ตรวจสอบใหม่

 

26. การขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 2 ตรวจโรงงานใหม่ และใช้ผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบแล้วล่วงหน้า

 

27. การขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานวิธีที่ 4 ใช้ใบรับรอง ISO 9001+พิจารณาเอกสารเพิ่มเติมและใช้ผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบล่วงหน้า

 

28. การขอรับใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 3 ใช้ใบรับรอง ISO 9001+พิจารณาเอกสารเพิ่ม และเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบใหม่

 

29. การขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน : วิธีที่ 5 ใช้ใบรับรอง ISO 9001+ตรวจโรงงานเพิ่ม และเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบใหม่

 

30. การขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน : วิธีที่ 6 ใช้ใบรับรอง ISO 9001+ตรวจโรงงานเพิ่ม และใช้ผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบแล้วล่วงหน้า

 

31. การออกใบรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานต่างประเทศเพื่อการส่งออก

 

32. การออกใบรับรองคุณภาพน้ำตาลทรายสีรำตามมาตรฐานศรีลังกา

 

33. การขอรับใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม: วิธีที่ 6 ใช้ใบรับรอง ISO 9001+ตรวจโรงงานเพิ่ม และใช้ผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบแล้วล่วงหน้า

 

34. การขอรับใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 5 ใช้ใบรับรอง ISO 9001+ตรวจโรงงานเพิ่ม และเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบใหม่

 

35. การขออนุญาตย้ายสถานที่ (มาตรา 24) วิธีที่2 : กรณีใช้ใบรับรอง ISO 9001+พิจารณาเอกสารเพิ่ม

 

36. การขออนุญาตย้ายสถานที่ (มาตรา 24) วิธีที่3 : กรณีใช้ใบรับรอง ISO 9001+ตรวจโรงงานเพิ่ม

 

37. การขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม:วิธีที่ 8 ใช้ผลตรวจโรงงานเดิม และใช้ผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว

 

38. การขอใบรับรองหน่วยรับรอง

 

39. การขอใบรับรองหน่วยตรวจ

 

40. การขอใบรับรองห้องปฏิบัติการ

 

ค้นหารายละเอียดข้อมูลเพื่อติดต่อราชการได้ที่ https://www.info.go.th

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

งานที่ให้บริการ
1. แบบแจ้งข้อมูลการผลิตรายเดือน (แบบ รง. 8) และแบบสำรวจข้อมูลการผลิตรายปี (แบบ รง. 9)
 แบบแจ้งข้อมูลการผลิตรายเดือน (แบบ รง. 8) คือแบบกรอกข้อมูลที่ผู้ประกอบการกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 หรือจำพวกที่ 3 ตามมาตร 7 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ตามประเภทของโรงงานที่ระบุในบัญชีท้ายกฎกระทรวงว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2544 และตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ที่อยู่ใน  ข่ายต้องแจ้งข้อมูลรายเดือน ตามแบบ รง. 8 ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจะนำข้อมูลไปจัดทำสถิติและดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน เพื่อใช้เป็นเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
             ช่องทางรับแบบ รง.8 ดังนี้
                  1. ผู้ประกอบการนำมาส่งเอง : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ชั้น 4 ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
                  2. ไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 18 กระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ 10400
                  3. ไปรษณีย์ สศอ. ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ชั้น 4 ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
                  4. โทรสาร 02-2024346, 02-2024356
                  5. Internet: http:// www.oie.go.th/Qnaire.asp โดยต้องลงทะเบียนก่อนที่ http://www.oie.go.th/Qnaire/selectRegister.asp
                     6. e-mail: http:// narai.oie.go.th/webmail/src/login.php
สามารถดาวน์โหลดแบบ รง. 8 ได้ที่ http:// www.oie.go.th เลือกหัวข้อบริการ http:// www.oie.go.th/d Qnaire.asp
2. รายงานการศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
เป็นการรายงานโครงการที่ได้ศึกษา และทำเป็นรายงานฉบับสมบรูณ์ (Final Report) และบทสรุปสำหรับผู้บริหาร โดยเนื้อหาของรายงานการศึกษาจะประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 การศึกษาเพื่อเพิ่มเติมฐานข้อมูลขีดความสามารถในการแข่งขัน (Benchmark) เชิงลึกของอุตสาหกรรม
ส่วนที่ 2 คือ การศึกษาถึงประสิทธิภาพด้านการจัดการ ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
(Logistics&Supply Chain Management ) ซึ่งมีทั้งรายงานการศึกษาของไทยและต่างประเทศ เช่นรายงานการศึกษาโครงการ ศึกษาเพื่อวางระบบบริหารจัดการกำลังคนเพื่อรองรับการวางแผนพัฒนากำลังคนภาคอุตสาหกรรมของประเทศ หรือโครงการจัดทำข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-2023917 website: http:// www.oie.go.th/other.asp
3.ดัชนีอุตสาหกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้จัดทำรายงานดัชนีอุตสาหกรรมขึ้นประกอบด้วย ดัชนีผลผลิต (ถ่วงน้ำหนักมูลค่าเพิ่ม) ดัชนีผลผลิต (ถ่วงน้ำหนักมูลค่าผลผลิต) ดัชนีการส่งสินค้า ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง อัตราการใช้กำลังการผลิต ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม การคำนวณดัชนี จะคำนวณทั้งในระดับผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรม คำนวณจาก 53 กลุ่มอุตสาหกรรมครอบคลุมมูลค่าเพิ่มการผลิตภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 75.07 ซึ่งจะสะท้อนภาพภาวะอุตสาหกรรมปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ศส.) โทร 02-2024355, 02-2024359 website: http:// www.oie.goth/other.asp
4. บริการข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงลึกรายสาขา (Intelligence Unit)
ทำหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารเชิงลึกและการวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆสำหรับอุตสาหกรรมไทย โดยข้อมูลข่าวสารในเชิงลึกต่างๆ เป็นข้อมูลที่ได้มาจากเครือข่ายระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเฉพาะทางต่างๆอันได้แก่ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ สถาบันอาหาร สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย สถาบันยานยนต์ และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และในอนาคตเครือข่ายนี้จะเชื่อมโยงไปยังสถาบันอุดมศึกษา สภาอุตสาหกรรม และสถาบันเฉพาะทางในด้านอุตสาหกรรมอื่นๆอีก โดยองค์ประกอบหลักของระบบ Intelligence Unit มีดังต่อไปนี้
                - ข้อมูลภาพรวมด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แบบ One Stop Service คือมีการรวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไว้ในที่เดียวกันเพื่อความสะดวกของผู้ใช้งาน
                - ข้อมูลเชิงลึกในสาขาอุตสาหกรรมต่างๆอาทิเช่น ข้อมูลทางด้านการตลาด R&Dกฎหมาย ระเบียบและมาตรฐานอุตสาหกรรม
                - ข้อมูลนำเข้าส่งออกจากประเทศต่างๆทั่วโลก
                - บทวิเคราะห์ประเด็นร้อนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทย
                - งานวิจัยทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
                - ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
                - ข้อมูลการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
                - ระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ระบบค้นหาบทความแบบอัตโนมัติ
Intelligence Unit มีประโยชน์อย่างไรต่อผู้ใช้
ข้อมูลข่าวสารและการวิเคราะห์ที่ดีจะนำมาซึ่งการแก้ปัญหา รวมถึงการวางนโยบายและแผนได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที เพราะฉะนั้นผู้ใช้งานทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถที่จะตักตวงประโยชน์ของข่าวสาร บทความ บทวิเคราะห์ จำนวนมหาศาลซึ่งถูกจัดเรียงไว้อย่างเป็นระบบได้อย่างง่ายดายโดยอาศัยระบบการค้นหาแบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพสูง
Intelligence Unit มีช่องทางในการเข้าใช้งานได้อย่างไร
เป็นระบบที่ออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งานของผู้ใช้ ขอเพียงมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ มีโปรแกรม web browser internet explorer version 5.0 ขึ้นไปก็สามารถที่จะเข้าใช้ระบบนี้โดยไปที่ biserver.oie.go.th แล้วสมัครสมาชิกเพื่อกำหนด username และpassword
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สว.) โทร 02-2024357 
5. ข้อมูลอุตสาหกรรมภาพรวมและรายสาขา
รายงานสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในรอบปีและแนวโน้มของปีถัดไปโดยมี ข้อมูลของอุตสาหกรรมทั้งภาพรวมและรายสาขา โดยการรวบรวมผลของการสำรวจจากแหล่งต่างๆ เช่น การสำรวจผลประกอบการของกิจการอุตสาหกรรมรายเดือนของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และการสำรวจภาวะอุตสาหกรรมของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีการทำเป็นดัชนีในลักษณะต่างๆ ผนวกกับข้อมูลทางการจ้างงาน การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ การสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้บริโภค และการพยากรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เพื่อให้เห็นถึงภาวะอุตสาหกรรมที่ชัดเจนขึ้น
รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาส แบ่งเป็น 4  ไตรมาส ซึ่งไตรมาสที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม ไตรมาสที่ 2 เดือนเมษายน- มิถุนายน ไตรมาสที่ 3 เดือนกรกฎาคม- กันยายน และไตรมาสที่ 4 เดือนตุลาคม- ธันวาคม
อุตสาหกรรมรายสาขาที่มีการจัดทำรายงานภาวะอุตสาหกรรมได้แก่ อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเลกทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ พลาสติก ปิโตรเคมี เยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ์ เซรามิค ปูนซีเมนต์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ไม้และเครื่องเรือน ยา ยางและผลิตภัณฑ์ยาง รองเท้าและผลิตภัณฑ์หนัง อัญมณี เครื่องประดับและอาหาร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สว.) โทร 02-2024357
6.ข้อมูลแผนแม่บทอุตสาหกรรม
แผนแม่บทอุตสาหกรรมรายสาขา เป็นการศึกษาเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะ 10 ปีข้างหน้า กำหนดกรอบนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมและให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนาด้านอื่นๆ และโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ กำหนดบทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านนโยบายอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเชื่อมโยงสอดประสานไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขาและกำหนดกลยุทธ์ มาตรการและแผนปฏิบัติการ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 02-2024284
7. ข้อมูลสถิติอุตสาหกรรม
 นำเสนอข้อมูลที่ได้สำรวจในโครงการก่อนที่ได้จัดเก็บตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2543 โดยแสดงเฉพาะสินค้าที่สำคัญและมีบทบาทต่อภาคอุตสาหกรรม โดยแสดงข้อมูลปริมาณการผลิต ปริมาณการจำหน่าย มูลค่าการจำหน่าย ปริมาณสินค้าคงคลังสำเร็จรูปปลายเดือน การจ้างงานและกำลังการผลิต จะทำให้ทราบถึงลักษณะและทิศทางภาวะอุตสาหกรรม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ศส.) โทรศัพท์  02-2024355, 02-2024359
8.บทความ/บทวิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 บทความ/บทวิเคราะห์ที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม เช่นแนวทางการพัฒนาและกลยุทธ์การเจาะตลาดอัญมณีสู่จีน หรือบทวิเคราะห์อุตสาหกรรมไทยภายใต้เงา FTA เป็นต้น
สามารถค้นหารายละเอียดได้ที่ website: http:// www.oie.go.th/article.asp
 
ค้นหารายละเอียดข้อมูลเพื่อติดต่อราชการได้ที่ https://www.info.go.th

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

งานที่ให้บริการ

1.การขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานวิธีที่ 8 ใช้ผลตรวจโรงงานเดิม และใช้ผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว
2. การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. การขออนุญาตทำผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากมาตรฐานของไทย (มาตรา 20 ทวิ)
4. การขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 7 ใช้ผลตรวจโรงงานเดิมและเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบใหม่
5. การขอใบแทนใบอนุญาต
6. การขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน : วิธีที่ 3 ใช้ใบรับรอง ISO 9001+พิจารณาเอกสารเพิ่ม และเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบใหม่
7. การขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 4 ใช้ใบรับรอง ISO 9001+พิจารณาเอกสารเพิ่ม และใช้ผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบแล้วล่วงหน้า
8. การขออนุญาตโอนใบอนุญาต
9. การขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 5 ใช้ใบรับรอง ISO9001+ตรวจโรงงานเพิ่ม และเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบใหม่
10. การขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 1 ตรวจโรงงานใหม่และเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบใหม่
11. การขอรับใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 7 ใช้ผลตรวจโรงงานเดิมและเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบใหม่
12. การขอรับใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ : วิธีที่ 1 ตรวจประเมินโรงงานและเก็บตัวอย่างตรวจสอบ
13. การขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากมาตรฐานของไทย (มาตรา 21 ทวิ)
14. การขอรับใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 8 ใช้ผลตรวจโรงงานเดิมและผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบแล้วล่วงหน้า
15. การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์
16. การขออนุญาตย้ายสถานที่ (มาตรา 24) วิธีที่1 : กรณีตรวจโรงงานใหม่
17. การขอรับใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักรสำหรับการประกอบกิจการนำเข้าเฉพาะครั้ง : วิธีที่ 9 การนำเข้าเฉพาะครั้งและเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบใหม่
18. การขอรับใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 2 ตรวจโรงงานใหม่ และใช้ผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบแล้วล่วงหน้า
19. การขออนุญาตทำผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากมาตรฐานของไทยเพื่อการส่งออก (มาตรา 20 ตรี)
20. การขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน : วิธีที่ 7 ใช้ผลตรวจโรงงานเดิมและเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบใหม่
21. การขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน : วิธีที่ 1 ตรวจโรงงานใหม่และเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบใหม่
22. การขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 6 ใช้ใบรับรอง ISO9001+ตรวจโรงงานเพิ่ม และใช้ผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบแล้วล่วงหน้า
23. การขอรับใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 4 ใช้ใบรับรอง ISO 9001+พิจารณาเอกสารเพิ่ม และใช้ผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบแล้วล่วงหน้า
24. การขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน : วิธีที่ 2 ตรวจโรงงานใหม่ และใช้ผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบแล้วล่วงหน้า
25. การขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 3 ใช้ใบรับรอง ISO 9001+พิจารณาเอกสารเพิ่ม และเก็บตัวอย่างที่ตรวจสอบใหม่
26. การขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 2 ตรวจโรงงานใหม่ และใช้ผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบแล้วล่วงหน้า
27. การขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานวิธีที่ 4 ใช้ใบรับรอง ISO 9001+พิจารณาเอกสารเพิ่มเติมและใช้ผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบล่วงหน้า
28. การขอรับใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 3 ใช้ใบรับรอง ISO 9001+พิจารณาเอกสารเพิ่ม และเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบใหม่
29. การขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน : วิธีที่ 5 ใช้ใบรับรอง ISO 9001+ตรวจโรงงานเพิ่ม และเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบใหม่
30. การขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน : วิธีที่ 6 ใช้ใบรับรอง ISO 9001+ตรวจโรงงานเพิ่ม และใช้ผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบแล้วล่วงหน้า
31. การออกใบรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานต่างประเทศเพื่อการส่งออก
32. การออกใบรับรองคุณภาพน้ำตาลทรายสีรำตามมาตรฐานศรีลังกา
33. การขอรับใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม: วิธีที่ 6 ใช้ใบรับรอง ISO 9001+ตรวจโรงงานเพิ่ม และใช้ผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบแล้วล่วงหน้า
34. การขอรับใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 5 ใช้ใบรับรอง ISO 9001+ตรวจโรงงานเพิ่ม และเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบใหม่
35. การขออนุญาตย้ายสถานที่ (มาตรา 24) วิธีที่2 : กรณีใช้ใบรับรอง ISO 9001+พิจารณาเอกสารเพิ่ม
36. การขออนุญาตย้ายสถานที่ (มาตรา 24) วิธีที่3 : กรณีใช้ใบรับรอง ISO 9001+ตรวจโรงงานเพิ่ม
37. การขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม:วิธีที่ 8 ใช้ผลตรวจโรงงานเดิม และใช้ผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว
38. การขอใบรับรองหน่วยรับรอง
39. การขอใบรับรองหน่วยตรวจ
40. การขอใบรับรองห้องปฏิบัติการ
 
ค้นหารายละเอียดข้อมูลเพื่อติดต่อราชการได้ที่ https://www.info.go.th

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

งานที่ให้บริการ

 

1.การขอประทานบัตรทำเหมืองใต้ดิน

 

2. การขอใบแทน อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาต

 

3. การขอใบอนุญาตแต่งแร่ (แบบแร่ 25)

 

4. การขอเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง

 

5. การขอเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง

 

6. การขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง

 

7. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เพื่อการเก็บขังน้ำขุ่นข้นหรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่(แบบแร่ 7)

 

8. การขอใบอนุญาตหยุดการทำเหมือง (แบบแร่ 9)

 

9. การขอใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารเกี่ยวกับการทำเหมืองหรือจัดตั้งสถานที่เพื่อการแต่งแร่ นอกเขตเหมืองแร่(แบบแร่ 6)

 

10. การขออนุญาตเปิดการทำเหมือง

 

11. การขอใบอนุญาตนำมูลแร่หรือมูลดินทรายออกจากเขตเหมืองแร่(แบบแร่ 16)

 

12. การขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแผนผังและกรรมวิธีแต่งแร่

 

13. การขอใบอนุญาตรับช่วงการทำเหมืองแร่ (แบบแร่ 17)

 

14. การขอใบอนุญาตทำเหมืองใกล้ทางหลวงหรือทางน้ำสาธารณะ (แบบแร่ 10)

 

15. การขออนุญาตเปิดการแต่งแร่

 

16.  การขอใบอนุญาตปิดกั้น ทำลาย หรือกระทำให้เสื่อมประโยชน์แก่ทางหลวง หรือทางน้ำสาธารณะ (แบบแร่ 11)

 

17. การขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่

 

18. การขอต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่

 

19. การขอใบอนุญาตขนแร่ (แบบแร่ 24)

 

20. การขอใบอนุญาตประกอบโลหะกรรม (แบบแร่ 26)

 

21. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหะกรรม

 

22. การขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแผนผังและกรรมวิธีประกอบโลหะกรรม

 

23. การขออนุญาตเปิดการประกอบโลหะกรรม

 

24. การขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย (แบบแร่ 18)

 

25. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เก็บแร่ (แบบแร่ 22)

 

26. การขอใบอนุญาตซื้อแร่ (แบบแร่ 20)

 

27. การขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ (แบบแร่ 5)

 

28. การขอใบอนุญาตทดน้ำหรือชักน้ำ (แบบแร่12)

 

29. การขอใบอนุญาตทำทางผ่านเขตเหมืองแร่ของผู้ถือประทานบัตรรายอื่น (แบบแร่ 13)

 

30. การขอรับคืนค่าภาคหลวงแร่ถ่านหินที่นำไปใช้ภายในประเทศ

 

31. การขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ (แบบแร่ 2)

 

32. การขออาชญาบัตรพิเศษ (แบบแร่ 3)

 

33. การขออาชญาบัตรสำรวจแร่ (แบบแร่ 1)

 

34. การขอโอนประทานบัตรทำเหมืองแร่

 

35. การออกใบอนุญาตนำแร่เข้าในราชอาณาจักร (แบบแร่ 27)

 

36. การขอใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร (แบบแร่ 28)

 

37. การขอใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร (แบบแร่ 28) กรณีเป็นแร่ยิปซัม

 

38. การขอใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง (แบบแร่ 23)

 

39. การขอใบอนุญาตร่อนแร่ (แบบแร่ 19)

 

40. การขอรับใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง (แบบแร่ 23) (กรณีหน่วยงานอื่นตรวจวิเคราะห์แร่)

 

41. การขออนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง (แบบแร่ 23) (กรณีพิเศษ)

 

42. การขอโอนประทานบัตรกรณีผู้ถือประทานบัตรถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ

 

43. การขอโอนประทานบัตรโดยการตกทอด

 

44. การขอโอนประทานบัตรโดยเสน่หา

 

 ค้นหารายละเอียดข้อมูลเพื่อติดต่อราชการได้ที่ https://www.info.go.th

 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

การบริการเงินทุนหมุนเวียน
- ขอกู้วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน สำหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หรือกลุ่มอาชีพ
- ขอกู้วงเงิน 200,001- 700,000 บาท ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
- ขอกู้วงเงิน 700,001 - 2,000,000 บาท ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
- ขอกู้วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
- ขอกู้วงเงินเกิน 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
- ขอกู้วงเงินเกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
 
ค้นหารายละเอียดข้อมูลเพื่อติดต่อราชการได้ที่ https://www.info.go.th

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

งานที่ให้บริการ

 

1.การขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียน เป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรคนงาน ควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน

 

2. การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร

 

3. การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

 

4. การจดทะเบียนจำนองหรือขายฝากเครื่องจักร

 

5. การขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.1)

 

6. การขึ้นทะเบียนและต่ออายุผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ หรือผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (บุคคล)

 

7. การขอความเห็นชอบให้เป็นหน่วยตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ

 

8. การแจ้งและการรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

 

9. การให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง

 

10. การขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

 

11. การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร

 

12. การขึ้นทะเบียนและต่ออายุผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ หรือผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (บริษัทที่ปรึกษา)

 

13. การจดทะเบียนยกเลิกการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร

 

14. การจดทะเบียนโอนสิทธิรับจำนองเครื่องจักร

 

15. การจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ

 

16. การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร

 

17. การขึ้นทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวรกับตัวรถ

 

18. การขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียนผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

 

19. การประเมินราคาเครื่องจักร

 

20. การขอจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของเครื่องจักร

 

21. การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2)

 

22. การแจ้งมีบุคลากรเฉพาะสำหรับสถานประกอบการ ที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรเฉพาะ

 

23. การขอแผ่นป้ายทะเบียนเครื่องจักร

 

24. การย้ายเครื่องจักรภายในบริเวณสถานที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรม

 

25. การแจ้งดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และการต่ออายุ

 

26. การย้ายเครื่องจักรภายนอกบริเวณสถานที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรม

 

27. การขอใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร

 

28. การขอแบ่งแยกรายการเครื่องจักรซึ่งได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว

 

29. การไถ่ถอนจำนองหรือขายฝากเครื่องจักร

 

30. การขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียน คนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซ หรือคนงานบรรจุก๊าซประจำโรงงาน

 

31. หนังสือขอความเห็นชอบการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในบริเวณโรงงาน

 

32. การให้ความเห็นชอบนำคลอโรฟอร์ม (CHLOROFORM) เข้ามาในราชอาณาจักร

 

33. การนำเข้าเศษพลาสติกเข้ามาในราชอาณาจักร

 

34. การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย และการต่ออายุ

 

35. การนำเข้าหรือส่งออกสารกาเฟอีน (Caffeine)

 

36. การขออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ)

 

37. การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และการต่ออายุ

 

38. การขออนุญาตนำเข้า/ ส่งออก วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และการต่ออายุ

 

39. การแจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้า – ส่งออกวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ./อก. 6 (การแจ้งข้อเท็จจริง)

 

40. การขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ)

 

41. การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (นำเข้าของเสียเคมีวัตถุ)

 

42. การแจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้า - ส่งออกวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ) และการแจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ตามแบบ วอ./อก.6

 

43. การขออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย (เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว)

 

44. การขออนุญาตผลิตวัตถุอันตราย และการต่ออายุ

 

45. การขึ้นทะเบียน การต่ออายุ การเปลี่ยนแปลงบุคลากรและชนิดสารมลพิษวิเคราะห์ ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

 

46. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน

 

47. การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน (ตามมาตรา 39 วรรคสอง)

 

48. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (ตามมาตรา 11)

 

49. การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง

 

50. การแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน

 

51. การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อขาย

 

52. การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อเก็บรักษา

 

53. การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่า 1 ปี

 

54. การขอย้ายเครื่องจักรบางส่วนที่ติดตั้งในโรงงานไปยังสถานที่อื่นเพื่อประกอบกิจการโรงงานเป็นการชั่วคราว

 

55. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี

 

56. การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน

 

57. การแจ้งทดลองเดินเครื่องจักร ก่อนการเริ่มประกอบกิจการโรงงาน

 

58. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3

 

59. การขอยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติในการประกอบกิจการโรงงาน

 

60. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2

 

61. การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน

 

62. การแจ้งเพิ่มจำนวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต แต่ไม่ถึงขั้นขยายโรงงานหรือเพิ่มเนื้อที่อาคารโรงงาน

 

63. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลาย

 

64. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

 

65. การแจ้งเปลี่ยนชื่อโรงงาน หรือชื่อผู้รับใบอนุญาต

 

66. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)

 

 ค้นหารายละเอียดข้อมูลเพื่อติดต่อราชการได้ที่ https://www.info.go.th

 

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

งานที่ให้บริการ
1. การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)/ขยายโรงงาน (ส่วนภูมิภาค)
2. การแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน (ส่วนภูมิภาค)
3. การแจ้งทดลองเดินเครื่องจักรก่อนการเริ่มประกอบกิจการโรงงาน (ส่วนภูมิภาค)
4. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 (ส่วนภูมิภาค)
5. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี (ส่วนภูมิภาค)
6. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (ส่วนภูมิภาค)
7. การแจ้งเพิ่มจำนวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต แต่ไม่ถึงขั้นขยายโรงงาน หรือเพิ่มเนื้อที่อาคารโรงงาน (ส่วนภูมิภาค)
8. การขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติในการประกอบกิจการโรงงาน (ส่วนภูมิภาค)
9. การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน (ส่วนภูมิภาค)
10. การขอย้ายเครื่องจักรบางส่วนที่ติดตั้งในโรงงานไปยังสถานที่อื่นเพื่อประกอบกิจการโรงงานเป็นการชั่วคราว (ส่วนภูมิภาค)
11. การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน (ส่วนภูมิภาค)
12. การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี (ส่วนภูมิภาค)
13. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) (ส่วนภูมิภาค)
14. การเปลี่ยนแปลงชื่อโรงงานหรือชื่อผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ส่วนภูมิภาค)
15. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ส่วนภูมิภาค)
16. การโอนการประกอบกิจการโรงงาน (ส่วนภูมิภาค)
17. การรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชน (กรณีจังหวัดพิจารณารับรองได้เอง) (ส่วนภูมิภาค)
18. การขอขยายระยะเวลาในการเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.1) (ส่วนภูมิภาค)
19. การขออนุญาตนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) (ส่วนภูมิภาค)
20. การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร (ส่วนภูมิภาค)
21. การย้ายเครื่องจักรภายนอกบริเวณสถานที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรม (ส่วนภูมิภาค)
22. การแบ่งแยกรายการเครื่องจักรซึ่งได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว (ส่วนภูมิภาค)
23. การย้ายเครื่องจักรภายในบริเวณสถานที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรม (ส่วนภูมิภาค)
24. การขอแผ่นป้ายทะเบียนเครื่องจักร (ส่วนภูมิภาค)
25. การขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร (ส่วนภูมิภาค)
26. การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (กรณีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดรับคำขอและนำส่งให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพิจารณารับรอง) (ส่วนภูมิภาค)
27. การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อเก็บรักษา (ส่วนภูมิภาค)
28. การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อขาย (ส่วนภูมิภาค)
29. การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง (ส่วนภูมิภาค)
30. การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (กรณีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดรับคำขอและนำส่งให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพิจารณารับรอง) (ส่วนภูมิภาค)
 
ค้นหารายละเอียดข้อมูลเพื่อติดต่อราชการได้ที่ https://www.info.go.th