วันพฤหัสบดี, 21 เมษายน 2559 17:24

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Written by 
Rate this item
(2 votes)
งานที่ให้บริการ

 

1.การขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียน เป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรคนงาน ควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน

 

2. การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร

 

3. การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

 

4. การจดทะเบียนจำนองหรือขายฝากเครื่องจักร

 

5. การขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.1)

 

6. การขึ้นทะเบียนและต่ออายุผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ หรือผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (บุคคล)

 

7. การขอความเห็นชอบให้เป็นหน่วยตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ

 

8. การแจ้งและการรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

 

9. การให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง

 

10. การขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

 

11. การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร

 

12. การขึ้นทะเบียนและต่ออายุผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ หรือผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (บริษัทที่ปรึกษา)

 

13. การจดทะเบียนยกเลิกการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร

 

14. การจดทะเบียนโอนสิทธิรับจำนองเครื่องจักร

 

15. การจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ

 

16. การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร

 

17. การขึ้นทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวรกับตัวรถ

 

18. การขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียนผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

 

19. การประเมินราคาเครื่องจักร

 

20. การขอจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของเครื่องจักร

 

21. การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2)

 

22. การแจ้งมีบุคลากรเฉพาะสำหรับสถานประกอบการ ที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรเฉพาะ

 

23. การขอแผ่นป้ายทะเบียนเครื่องจักร

 

24. การย้ายเครื่องจักรภายในบริเวณสถานที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรม

 

25. การแจ้งดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และการต่ออายุ

 

26. การย้ายเครื่องจักรภายนอกบริเวณสถานที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรม

 

27. การขอใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร

 

28. การขอแบ่งแยกรายการเครื่องจักรซึ่งได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว

 

29. การไถ่ถอนจำนองหรือขายฝากเครื่องจักร

 

30. การขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียน คนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซ หรือคนงานบรรจุก๊าซประจำโรงงาน

 

31. หนังสือขอความเห็นชอบการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในบริเวณโรงงาน

 

32. การให้ความเห็นชอบนำคลอโรฟอร์ม (CHLOROFORM) เข้ามาในราชอาณาจักร

 

33. การนำเข้าเศษพลาสติกเข้ามาในราชอาณาจักร

 

34. การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย และการต่ออายุ

 

35. การนำเข้าหรือส่งออกสารกาเฟอีน (Caffeine)

 

36. การขออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ)

 

37. การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และการต่ออายุ

 

38. การขออนุญาตนำเข้า/ ส่งออก วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และการต่ออายุ

 

39. การแจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้า – ส่งออกวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ./อก. 6 (การแจ้งข้อเท็จจริง)

 

40. การขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ)

 

41. การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (นำเข้าของเสียเคมีวัตถุ)

 

42. การแจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้า - ส่งออกวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ) และการแจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ตามแบบ วอ./อก.6

 

43. การขออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย (เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว)

 

44. การขออนุญาตผลิตวัตถุอันตราย และการต่ออายุ

 

45. การขึ้นทะเบียน การต่ออายุ การเปลี่ยนแปลงบุคลากรและชนิดสารมลพิษวิเคราะห์ ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

 

46. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน

 

47. การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน (ตามมาตรา 39 วรรคสอง)

 

48. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (ตามมาตรา 11)

 

49. การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง

 

50. การแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน

 

51. การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อขาย

 

52. การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อเก็บรักษา

 

53. การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่า 1 ปี

 

54. การขอย้ายเครื่องจักรบางส่วนที่ติดตั้งในโรงงานไปยังสถานที่อื่นเพื่อประกอบกิจการโรงงานเป็นการชั่วคราว

 

55. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี

 

56. การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน

 

57. การแจ้งทดลองเดินเครื่องจักร ก่อนการเริ่มประกอบกิจการโรงงาน

 

58. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3

 

59. การขอยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติในการประกอบกิจการโรงงาน

 

60. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2

 

61. การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน

 

62. การแจ้งเพิ่มจำนวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต แต่ไม่ถึงขั้นขยายโรงงานหรือเพิ่มเนื้อที่อาคารโรงงาน

 

63. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลาย

 

64. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

 

65. การแจ้งเปลี่ยนชื่อโรงงาน หรือชื่อผู้รับใบอนุญาต

 

66. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)

 

 ค้นหารายละเอียดข้อมูลเพื่อติดต่อราชการได้ที่ https://www.info.go.th

 

Read 20641 times

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *