วันพฤหัสบดี, 21 เมษายน 2559 17:26

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

Written by 
Rate this item
(1 Vote)
งานที่ให้บริการ
1. แบบแจ้งข้อมูลการผลิตรายเดือน (แบบ รง. 8) และแบบสำรวจข้อมูลการผลิตรายปี (แบบ รง. 9)
 แบบแจ้งข้อมูลการผลิตรายเดือน (แบบ รง. 8) คือแบบกรอกข้อมูลที่ผู้ประกอบการกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 หรือจำพวกที่ 3 ตามมาตร 7 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ตามประเภทของโรงงานที่ระบุในบัญชีท้ายกฎกระทรวงว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2544 และตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ที่อยู่ใน  ข่ายต้องแจ้งข้อมูลรายเดือน ตามแบบ รง. 8 ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจะนำข้อมูลไปจัดทำสถิติและดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน เพื่อใช้เป็นเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
             ช่องทางรับแบบ รง.8 ดังนี้
                  1. ผู้ประกอบการนำมาส่งเอง : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ชั้น 4 ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
                  2. ไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 18 กระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ 10400
                  3. ไปรษณีย์ สศอ. ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ชั้น 4 ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
                  4. โทรสาร 02-2024346, 02-2024356
                  5. Internet: http:// www.oie.go.th/Qnaire.asp โดยต้องลงทะเบียนก่อนที่ http://www.oie.go.th/Qnaire/selectRegister.asp
                     6. e-mail: http:// narai.oie.go.th/webmail/src/login.php
สามารถดาวน์โหลดแบบ รง. 8 ได้ที่ http:// www.oie.go.th เลือกหัวข้อบริการ http:// www.oie.go.th/d Qnaire.asp
2. รายงานการศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
เป็นการรายงานโครงการที่ได้ศึกษา และทำเป็นรายงานฉบับสมบรูณ์ (Final Report) และบทสรุปสำหรับผู้บริหาร โดยเนื้อหาของรายงานการศึกษาจะประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 การศึกษาเพื่อเพิ่มเติมฐานข้อมูลขีดความสามารถในการแข่งขัน (Benchmark) เชิงลึกของอุตสาหกรรม
ส่วนที่ 2 คือ การศึกษาถึงประสิทธิภาพด้านการจัดการ ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
(Logistics&Supply Chain Management ) ซึ่งมีทั้งรายงานการศึกษาของไทยและต่างประเทศ เช่นรายงานการศึกษาโครงการ ศึกษาเพื่อวางระบบบริหารจัดการกำลังคนเพื่อรองรับการวางแผนพัฒนากำลังคนภาคอุตสาหกรรมของประเทศ หรือโครงการจัดทำข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-2023917 website: http:// www.oie.go.th/other.asp
3.ดัชนีอุตสาหกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้จัดทำรายงานดัชนีอุตสาหกรรมขึ้นประกอบด้วย ดัชนีผลผลิต (ถ่วงน้ำหนักมูลค่าเพิ่ม) ดัชนีผลผลิต (ถ่วงน้ำหนักมูลค่าผลผลิต) ดัชนีการส่งสินค้า ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง อัตราการใช้กำลังการผลิต ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม การคำนวณดัชนี จะคำนวณทั้งในระดับผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรม คำนวณจาก 53 กลุ่มอุตสาหกรรมครอบคลุมมูลค่าเพิ่มการผลิตภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 75.07 ซึ่งจะสะท้อนภาพภาวะอุตสาหกรรมปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ศส.) โทร 02-2024355, 02-2024359 website: http:// www.oie.goth/other.asp
4. บริการข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงลึกรายสาขา (Intelligence Unit)
ทำหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารเชิงลึกและการวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆสำหรับอุตสาหกรรมไทย โดยข้อมูลข่าวสารในเชิงลึกต่างๆ เป็นข้อมูลที่ได้มาจากเครือข่ายระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเฉพาะทางต่างๆอันได้แก่ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ สถาบันอาหาร สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย สถาบันยานยนต์ และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และในอนาคตเครือข่ายนี้จะเชื่อมโยงไปยังสถาบันอุดมศึกษา สภาอุตสาหกรรม และสถาบันเฉพาะทางในด้านอุตสาหกรรมอื่นๆอีก โดยองค์ประกอบหลักของระบบ Intelligence Unit มีดังต่อไปนี้
                - ข้อมูลภาพรวมด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แบบ One Stop Service คือมีการรวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไว้ในที่เดียวกันเพื่อความสะดวกของผู้ใช้งาน
                - ข้อมูลเชิงลึกในสาขาอุตสาหกรรมต่างๆอาทิเช่น ข้อมูลทางด้านการตลาด R&Dกฎหมาย ระเบียบและมาตรฐานอุตสาหกรรม
                - ข้อมูลนำเข้าส่งออกจากประเทศต่างๆทั่วโลก
                - บทวิเคราะห์ประเด็นร้อนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทย
                - งานวิจัยทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
                - ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
                - ข้อมูลการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
                - ระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ระบบค้นหาบทความแบบอัตโนมัติ
Intelligence Unit มีประโยชน์อย่างไรต่อผู้ใช้
ข้อมูลข่าวสารและการวิเคราะห์ที่ดีจะนำมาซึ่งการแก้ปัญหา รวมถึงการวางนโยบายและแผนได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที เพราะฉะนั้นผู้ใช้งานทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถที่จะตักตวงประโยชน์ของข่าวสาร บทความ บทวิเคราะห์ จำนวนมหาศาลซึ่งถูกจัดเรียงไว้อย่างเป็นระบบได้อย่างง่ายดายโดยอาศัยระบบการค้นหาแบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพสูง
Intelligence Unit มีช่องทางในการเข้าใช้งานได้อย่างไร
เป็นระบบที่ออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งานของผู้ใช้ ขอเพียงมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ มีโปรแกรม web browser internet explorer version 5.0 ขึ้นไปก็สามารถที่จะเข้าใช้ระบบนี้โดยไปที่ biserver.oie.go.th แล้วสมัครสมาชิกเพื่อกำหนด username และpassword
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สว.) โทร 02-2024357 
5. ข้อมูลอุตสาหกรรมภาพรวมและรายสาขา
รายงานสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในรอบปีและแนวโน้มของปีถัดไปโดยมี ข้อมูลของอุตสาหกรรมทั้งภาพรวมและรายสาขา โดยการรวบรวมผลของการสำรวจจากแหล่งต่างๆ เช่น การสำรวจผลประกอบการของกิจการอุตสาหกรรมรายเดือนของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และการสำรวจภาวะอุตสาหกรรมของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีการทำเป็นดัชนีในลักษณะต่างๆ ผนวกกับข้อมูลทางการจ้างงาน การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ การสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้บริโภค และการพยากรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เพื่อให้เห็นถึงภาวะอุตสาหกรรมที่ชัดเจนขึ้น
รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาส แบ่งเป็น 4  ไตรมาส ซึ่งไตรมาสที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม ไตรมาสที่ 2 เดือนเมษายน- มิถุนายน ไตรมาสที่ 3 เดือนกรกฎาคม- กันยายน และไตรมาสที่ 4 เดือนตุลาคม- ธันวาคม
อุตสาหกรรมรายสาขาที่มีการจัดทำรายงานภาวะอุตสาหกรรมได้แก่ อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเลกทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ พลาสติก ปิโตรเคมี เยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ์ เซรามิค ปูนซีเมนต์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ไม้และเครื่องเรือน ยา ยางและผลิตภัณฑ์ยาง รองเท้าและผลิตภัณฑ์หนัง อัญมณี เครื่องประดับและอาหาร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สว.) โทร 02-2024357
6.ข้อมูลแผนแม่บทอุตสาหกรรม
แผนแม่บทอุตสาหกรรมรายสาขา เป็นการศึกษาเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะ 10 ปีข้างหน้า กำหนดกรอบนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมและให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนาด้านอื่นๆ และโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ กำหนดบทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านนโยบายอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเชื่อมโยงสอดประสานไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขาและกำหนดกลยุทธ์ มาตรการและแผนปฏิบัติการ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 02-2024284
7. ข้อมูลสถิติอุตสาหกรรม
 นำเสนอข้อมูลที่ได้สำรวจในโครงการก่อนที่ได้จัดเก็บตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2543 โดยแสดงเฉพาะสินค้าที่สำคัญและมีบทบาทต่อภาคอุตสาหกรรม โดยแสดงข้อมูลปริมาณการผลิต ปริมาณการจำหน่าย มูลค่าการจำหน่าย ปริมาณสินค้าคงคลังสำเร็จรูปปลายเดือน การจ้างงานและกำลังการผลิต จะทำให้ทราบถึงลักษณะและทิศทางภาวะอุตสาหกรรม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ศส.) โทรศัพท์  02-2024355, 02-2024359
8.บทความ/บทวิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 บทความ/บทวิเคราะห์ที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม เช่นแนวทางการพัฒนาและกลยุทธ์การเจาะตลาดอัญมณีสู่จีน หรือบทวิเคราะห์อุตสาหกรรมไทยภายใต้เงา FTA เป็นต้น
สามารถค้นหารายละเอียดได้ที่ website: http:// www.oie.go.th/article.asp
 
ค้นหารายละเอียดข้อมูลเพื่อติดต่อราชการได้ที่ https://www.info.go.th
Read 16652 times

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *