วันพฤหัสบดี, 21 เมษายน 2559 17:26

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

Written by 
Rate this item
(0 votes)
งานที่ให้บริการ

 

1.การขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานวิธีที่ 8 ใช้ผลตรวจโรงงานเดิม และใช้ผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว

 

2. การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

 

3. การขออนุญาตทำผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากมาตรฐานของไทย (มาตรา 20 ทวิ)

 

4. การขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 7 ใช้ผลตรวจโรงงานเดิมและเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบใหม่

 

5. การขอใบแทนใบอนุญาต

 

6. การขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน : วิธีที่ 3 ใช้ใบรับรอง ISO 9001+พิจารณาเอกสารเพิ่ม และเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบใหม่

 

7. การขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 4 ใช้ใบรับรอง ISO 9001+พิจารณาเอกสารเพิ่ม และใช้ผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบแล้วล่วงหน้า

 

8. การขออนุญาตโอนใบอนุญาต

 

9. การขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 5 ใช้ใบรับรอง ISO9001+ตรวจโรงงานเพิ่ม และเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบใหม่

 

10. การขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 1 ตรวจโรงงานใหม่และเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบใหม่

 

11. การขอรับใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 7 ใช้ผลตรวจโรงงานเดิมและเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบใหม่

 

12. การขอรับใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ : วิธีที่ 1 ตรวจประเมินโรงงานและเก็บตัวอย่างตรวจสอบ

 

13. การขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากมาตรฐานของไทย (มาตรา 21 ทวิ)

 

14. การขอรับใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 8 ใช้ผลตรวจโรงงานเดิมและผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบแล้วล่วงหน้า

 

15. การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์

 

16. การขออนุญาตย้ายสถานที่ (มาตรา 24) วิธีที่1 : กรณีตรวจโรงงานใหม่

 

17. การขอรับใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักรสำหรับการประกอบกิจการนำเข้าเฉพาะครั้ง : วิธีที่ 9 การนำเข้าเฉพาะครั้งและเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบใหม่

 

18. การขอรับใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 2 ตรวจโรงงานใหม่ และใช้ผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบแล้วล่วงหน้า

 

19. การขออนุญาตทำผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากมาตรฐานของไทยเพื่อการส่งออก (มาตรา 20 ตรี)

 

20. การขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน : วิธีที่ 7 ใช้ผลตรวจโรงงานเดิมและเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบใหม่

 

21. การขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน : วิธีที่ 1 ตรวจโรงงานใหม่และเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบใหม่

 

22. การขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 6 ใช้ใบรับรอง ISO9001+ตรวจโรงงานเพิ่ม และใช้ผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบแล้วล่วงหน้า

 

23. การขอรับใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 4 ใช้ใบรับรอง ISO 9001+พิจารณาเอกสารเพิ่ม และใช้ผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบแล้วล่วงหน้า

 

24. การขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน : วิธีที่ 2 ตรวจโรงงานใหม่ และใช้ผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบแล้วล่วงหน้า

 

25. การขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 3 ใช้ใบรับรอง ISO 9001+พิจารณาเอกสารเพิ่ม และเก็บตัวอย่างที่ตรวจสอบใหม่

 

26. การขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 2 ตรวจโรงงานใหม่ และใช้ผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบแล้วล่วงหน้า

 

27. การขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานวิธีที่ 4 ใช้ใบรับรอง ISO 9001+พิจารณาเอกสารเพิ่มเติมและใช้ผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบล่วงหน้า

 

28. การขอรับใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 3 ใช้ใบรับรอง ISO 9001+พิจารณาเอกสารเพิ่ม และเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบใหม่

 

29. การขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน : วิธีที่ 5 ใช้ใบรับรอง ISO 9001+ตรวจโรงงานเพิ่ม และเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบใหม่

 

30. การขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน : วิธีที่ 6 ใช้ใบรับรอง ISO 9001+ตรวจโรงงานเพิ่ม และใช้ผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบแล้วล่วงหน้า

 

31. การออกใบรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานต่างประเทศเพื่อการส่งออก

 

32. การออกใบรับรองคุณภาพน้ำตาลทรายสีรำตามมาตรฐานศรีลังกา

 

33. การขอรับใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม: วิธีที่ 6 ใช้ใบรับรอง ISO 9001+ตรวจโรงงานเพิ่ม และใช้ผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบแล้วล่วงหน้า

 

34. การขอรับใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 5 ใช้ใบรับรอง ISO 9001+ตรวจโรงงานเพิ่ม และเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบใหม่

 

35. การขออนุญาตย้ายสถานที่ (มาตรา 24) วิธีที่2 : กรณีใช้ใบรับรอง ISO 9001+พิจารณาเอกสารเพิ่ม

 

36. การขออนุญาตย้ายสถานที่ (มาตรา 24) วิธีที่3 : กรณีใช้ใบรับรอง ISO 9001+ตรวจโรงงานเพิ่ม

 

37. การขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม:วิธีที่ 8 ใช้ผลตรวจโรงงานเดิม และใช้ผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว

 

38. การขอใบรับรองหน่วยรับรอง

 

39. การขอใบรับรองหน่วยตรวจ

 

40. การขอใบรับรองห้องปฏิบัติการ

 

ค้นหารายละเอียดข้อมูลเพื่อติดต่อราชการได้ที่ https://www.info.go.th
Read 1577 times

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *