วันพฤหัสบดี, 21 เมษายน 2559 17:25

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Written by 
Rate this item
(0 votes)

งานที่ให้บริการ

1.การขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานวิธีที่ 8 ใช้ผลตรวจโรงงานเดิม และใช้ผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว
2. การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. การขออนุญาตทำผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากมาตรฐานของไทย (มาตรา 20 ทวิ)
4. การขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 7 ใช้ผลตรวจโรงงานเดิมและเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบใหม่
5. การขอใบแทนใบอนุญาต
6. การขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน : วิธีที่ 3 ใช้ใบรับรอง ISO 9001+พิจารณาเอกสารเพิ่ม และเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบใหม่
7. การขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 4 ใช้ใบรับรอง ISO 9001+พิจารณาเอกสารเพิ่ม และใช้ผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบแล้วล่วงหน้า
8. การขออนุญาตโอนใบอนุญาต
9. การขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 5 ใช้ใบรับรอง ISO9001+ตรวจโรงงานเพิ่ม และเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบใหม่
10. การขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 1 ตรวจโรงงานใหม่และเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบใหม่
11. การขอรับใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 7 ใช้ผลตรวจโรงงานเดิมและเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบใหม่
12. การขอรับใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ : วิธีที่ 1 ตรวจประเมินโรงงานและเก็บตัวอย่างตรวจสอบ
13. การขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากมาตรฐานของไทย (มาตรา 21 ทวิ)
14. การขอรับใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 8 ใช้ผลตรวจโรงงานเดิมและผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบแล้วล่วงหน้า
15. การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์
16. การขออนุญาตย้ายสถานที่ (มาตรา 24) วิธีที่1 : กรณีตรวจโรงงานใหม่
17. การขอรับใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักรสำหรับการประกอบกิจการนำเข้าเฉพาะครั้ง : วิธีที่ 9 การนำเข้าเฉพาะครั้งและเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบใหม่
18. การขอรับใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 2 ตรวจโรงงานใหม่ และใช้ผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบแล้วล่วงหน้า
19. การขออนุญาตทำผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากมาตรฐานของไทยเพื่อการส่งออก (มาตรา 20 ตรี)
20. การขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน : วิธีที่ 7 ใช้ผลตรวจโรงงานเดิมและเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบใหม่
21. การขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน : วิธีที่ 1 ตรวจโรงงานใหม่และเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบใหม่
22. การขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 6 ใช้ใบรับรอง ISO9001+ตรวจโรงงานเพิ่ม และใช้ผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบแล้วล่วงหน้า
23. การขอรับใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 4 ใช้ใบรับรอง ISO 9001+พิจารณาเอกสารเพิ่ม และใช้ผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบแล้วล่วงหน้า
24. การขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน : วิธีที่ 2 ตรวจโรงงานใหม่ และใช้ผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบแล้วล่วงหน้า
25. การขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 3 ใช้ใบรับรอง ISO 9001+พิจารณาเอกสารเพิ่ม และเก็บตัวอย่างที่ตรวจสอบใหม่
26. การขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 2 ตรวจโรงงานใหม่ และใช้ผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบแล้วล่วงหน้า
27. การขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานวิธีที่ 4 ใช้ใบรับรอง ISO 9001+พิจารณาเอกสารเพิ่มเติมและใช้ผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบล่วงหน้า
28. การขอรับใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 3 ใช้ใบรับรอง ISO 9001+พิจารณาเอกสารเพิ่ม และเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบใหม่
29. การขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน : วิธีที่ 5 ใช้ใบรับรอง ISO 9001+ตรวจโรงงานเพิ่ม และเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบใหม่
30. การขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน : วิธีที่ 6 ใช้ใบรับรอง ISO 9001+ตรวจโรงงานเพิ่ม และใช้ผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบแล้วล่วงหน้า
31. การออกใบรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานต่างประเทศเพื่อการส่งออก
32. การออกใบรับรองคุณภาพน้ำตาลทรายสีรำตามมาตรฐานศรีลังกา
33. การขอรับใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม: วิธีที่ 6 ใช้ใบรับรอง ISO 9001+ตรวจโรงงานเพิ่ม และใช้ผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบแล้วล่วงหน้า
34. การขอรับใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วิธีที่ 5 ใช้ใบรับรอง ISO 9001+ตรวจโรงงานเพิ่ม และเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบใหม่
35. การขออนุญาตย้ายสถานที่ (มาตรา 24) วิธีที่2 : กรณีใช้ใบรับรอง ISO 9001+พิจารณาเอกสารเพิ่ม
36. การขออนุญาตย้ายสถานที่ (มาตรา 24) วิธีที่3 : กรณีใช้ใบรับรอง ISO 9001+ตรวจโรงงานเพิ่ม
37. การขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม:วิธีที่ 8 ใช้ผลตรวจโรงงานเดิม และใช้ผลตรวจสอบตัวอย่างที่ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว
38. การขอใบรับรองหน่วยรับรอง
39. การขอใบรับรองหน่วยตรวจ
40. การขอใบรับรองห้องปฏิบัติการ
 
ค้นหารายละเอียดข้อมูลเพื่อติดต่อราชการได้ที่ https://www.info.go.th
Read 4945 times

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *