วันพฤหัสบดี, 21 เมษายน 2559 17:24

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Written by 
Rate this item
(0 votes)
งานที่ให้บริการ
1. การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)/ขยายโรงงาน (ส่วนภูมิภาค)
2. การแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน (ส่วนภูมิภาค)
3. การแจ้งทดลองเดินเครื่องจักรก่อนการเริ่มประกอบกิจการโรงงาน (ส่วนภูมิภาค)
4. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 (ส่วนภูมิภาค)
5. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี (ส่วนภูมิภาค)
6. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (ส่วนภูมิภาค)
7. การแจ้งเพิ่มจำนวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต แต่ไม่ถึงขั้นขยายโรงงาน หรือเพิ่มเนื้อที่อาคารโรงงาน (ส่วนภูมิภาค)
8. การขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติในการประกอบกิจการโรงงาน (ส่วนภูมิภาค)
9. การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน (ส่วนภูมิภาค)
10. การขอย้ายเครื่องจักรบางส่วนที่ติดตั้งในโรงงานไปยังสถานที่อื่นเพื่อประกอบกิจการโรงงานเป็นการชั่วคราว (ส่วนภูมิภาค)
11. การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน (ส่วนภูมิภาค)
12. การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี (ส่วนภูมิภาค)
13. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) (ส่วนภูมิภาค)
14. การเปลี่ยนแปลงชื่อโรงงานหรือชื่อผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ส่วนภูมิภาค)
15. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ส่วนภูมิภาค)
16. การโอนการประกอบกิจการโรงงาน (ส่วนภูมิภาค)
17. การรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชน (กรณีจังหวัดพิจารณารับรองได้เอง) (ส่วนภูมิภาค)
18. การขอขยายระยะเวลาในการเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.1) (ส่วนภูมิภาค)
19. การขออนุญาตนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) (ส่วนภูมิภาค)
20. การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร (ส่วนภูมิภาค)
21. การย้ายเครื่องจักรภายนอกบริเวณสถานที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรม (ส่วนภูมิภาค)
22. การแบ่งแยกรายการเครื่องจักรซึ่งได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว (ส่วนภูมิภาค)
23. การย้ายเครื่องจักรภายในบริเวณสถานที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรม (ส่วนภูมิภาค)
24. การขอแผ่นป้ายทะเบียนเครื่องจักร (ส่วนภูมิภาค)
25. การขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร (ส่วนภูมิภาค)
26. การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (กรณีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดรับคำขอและนำส่งให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพิจารณารับรอง) (ส่วนภูมิภาค)
27. การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อเก็บรักษา (ส่วนภูมิภาค)
28. การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อขาย (ส่วนภูมิภาค)
29. การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง (ส่วนภูมิภาค)
30. การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (กรณีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดรับคำขอและนำส่งให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพิจารณารับรอง) (ส่วนภูมิภาค)
 
ค้นหารายละเอียดข้อมูลเพื่อติดต่อราชการได้ที่ https://www.info.go.th
Read 1308 times

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *