ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการ จังหวัดเชียใหม่

ณ ศาลเจ้าฝาง ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2560 โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และทุกส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชน ภายใต้ โครงการผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ครั้งที่ 5/2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งในงานดังกล่าวมีการออกบูธของภาคราชการและภาคเอกชนให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายปวิณ ชำนิประศาสน์) เป็นประธานในการเปิดงาน และได้เข้าเยี่ยมชมบูธของกระทรวงอุตสาหกรรม

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *