Print this page

สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการให้บริการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) วันที่ 26 - 28 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเคนซิงตัน อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ด้วย สปอ. กำหนดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการให้บริการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการให้บริการที่มี่คุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน ตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการในสังกัด อก.  ระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเคนซิงตัน อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

รูปภาพเพิ่มเติม