ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน "

ณ วัดภูมรินทร์กุฎีทอง ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม วันที่ 20 เมษายน 2560 โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและทุกส่วนราชการในจังหวัดสมุทรสงคราม ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ ให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชน ภายไต้โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุมทรสงคราม (นายคันฉัตร ตันเสถียร) มาเป็นประธานในการเปิดงานและได้เข้าเยี่ยมชมการออกบูทของการะทรวงอุตสาหกรรม

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *