×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 282

Print this page
วันพุธ, 17 ธันวาคม 2557 17:34

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการนำเสนอสินค้าและเคล็ดลับการเจรจา” ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ๑

Written by 
Rate this item
(0 votes)

การนำเสนอ (Presentation) เป็นรูปแบบหนึ่งในการสื่อสารที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ เสนอแนวคิด เสนอขายสินค้า และการนำเสนอการบริการ  ฯลฯ   เทคนิคการนำเสนอจึงเป็นหัวใจของความสำเร็จ ผู้ประกอบการและพนักงานหลายคนไม่ประสบความสำเร็จหรือเกิดความผิดพลาดล้มเหลวในการนำเสนอแม้ว่าผลิตภัณฑ์ผลงานและแผนงานนั้นๆ  จะมีคุณสมบัติจุดเด่นและประโยชน์ที่ถือเป็นจุดขายที่ชัดเจนและผ่านการสร้างสรรค์มาอย่างดีก็ตาม  สาเหตุหลักเกิดจาก ผู้นำเสนอไม่ทราบหลักการและขาดประสบการณ์ในการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสามารถในการขายสินค้าด้วยตนเองก่อนที่จะเริ่มใช้วิธีการนำเสนองาน   การมีบุคลิกภาพที่ไม่ดีในระหว่างการนำเสนอที่สร้างความไม่มั่นใจให้ลูกค้า การเรียงเนื้อหาสับสนรวมทั้งขาดเทคนิคในการใช้สื่อ โดยรวมแล้วสรุปได้ว่า ผู้นำเสนอไม่สามารถเรียกศรัทธาจากลูกค้าหรือผู้ฟังได้   ซึ่งหลักในการนำเสนอนั้นจำเป็นต้องสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังได้อย่างแท้จริง โดยสามารถสร้างอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า  ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการและพนักงานจะต้องเรียนรู้เทคนิคและวิธีการพัฒนาการนำเสนอ เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นต่อหน้าลูกค้า และสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จในการขายไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือแผนงานซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดนั่นเอง
                      เทคนิคการนำเสนอที่ดีนั้น มิได้ขึ้นอยู่กับวิธีการพูดเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงการเขียน การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการนำเสนอที่ถูกต้องเหมาะสม การใช้สื่อประเภทต่างๆ ที่ช่วยเสริมความเข้าใจ ความประทับใจ ตลอดจนศิลปะการใช้กิริยาท่าทาง หรือภาษากายที่สุภาพและน่าเชื่อถือประกอบการนำเสนอ

                     หลักสูตรเทคนิคการนำเสนอสินค้าและเคล็ดลับการเจรจา จึงมีความสำคัญที่จะทำให้ท่านก้าวไปสู่ความสำเร็จ โดยเฉพาะโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง การนำเสนอสินค้า นำเสนอผลงานการเจรจาการค้า ต้องอาศัยการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือ และสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า

ระยะเวลาการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ ๓ วัน  ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘

  ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Read 13562 times

Latest from