โครงการลดต้นทุนและเพิ่มการผลิตภาพอุตสาหกรรมอาหารด้วยการเพิ่มศักยภาพการผลิต ปีงบประมาณ 2558

 

 
   วันที่ 6 มีนาคม 2558 นายศักดา พันธ์ กล้า รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการลดต้นทุนและเพิ่มการผลิตภาพอุตสาหกรรมอาหารด้วยการเพิ่มศักยภาพการผลิต ปีงบประมาณ2558
โดยมีนางสุมาลี เดโชพลชัย วิศวกรชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ และมี ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ บุญยโสภณ อธิการบดีและคาณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือให้การต้อนรับ
                 ทั้งนี้โครงการฯจะช่วยสร้างศักยภาพของผู้ประกอบกิจการโรงงานในการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของชาติต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *