กิจกรรมระดมความคิด จัดทำหลักสูตรการบริหารจัดการพลังงาน

 

 
   สมอ. ร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมระดมความคิด โครงการยกระดับการบริหารจัดการพลังงานในโรงงานให้เกิดความยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม 
เพื่อออกแบบและสร้างหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานให้กับภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม 212 ชั้น 2 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *