โครงการสัมมนาการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และศึกษาดูงาน

     

อก.จัดสัมมนาให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัด อก. ที่ส่วนราชการมอบหมายให้มาปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการร่วม อก. ในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการ ในงานบริการต่างๆของ อก. ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ในวันที่ 28-29 มี.ค 2559 ณ โรงแรมแคนทารี่ อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา และศึกษาดูงานการให้บริการประชาชน ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *