เกิดจากแนวคิดข้าราชการทำงาน เพื่อประชาชน ในหัวข้อ " ข้าราชการไทย หัวใจประชาชน " มี 4 กระทรวงเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ประกอบด้วย กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงไอซีที ณ ลานกิจกรรม Alive Park ชั้น G ศูนย์การค้า Zpell รังสิต ในวันที่ 1 -3 เมษายน 2559

     

อก.จัดสัมมนาให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัด อก. ที่ส่วนราชการมอบหมายให้มาปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการร่วม อก. ในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการ ในงานบริการต่างๆของ อก. ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ในวันที่ 28-29 มี.ค 2559 ณ โรงแรมแคนทารี่ อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา และศึกษาดูงานการให้บริการประชาชน ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2559 16:40

งานออกหน่วยเคลื่อนที่ จ.ชัยนาท

     

ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ครั้งที่ ๓ (วันที่ ๑๐ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
ณ วัดหนองม่วง ตำบลวัดโคก  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ครั้งที่ ๒ (วันที่ ๒๙  – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙)

ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

   

 งานอุตสาหกรรมแฟร์ 2016  

ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ครั้งที่ ๒ (วันที่ ๒๙  – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙)

ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น 

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรือทายาทเจ้าของกิจการ 
เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร"การลดต้นทุนการผลิตเพื่อการแข่งขันในตลาดAEC"

 

 
   สมอ. ร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมระดมความคิด โครงการยกระดับการบริหารจัดการพลังงานในโรงงานให้เกิดความยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม 

ถ้าคุณเป็นผู้มีความรู้ความถนัดด้านการออกแบบกราฟฟิก เป็นบุคลากรในบริษัทหรือทำงานด้านการออกแบบ เป็นนักออกแบบในสาขาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วม workshop พัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 เมษายน 2558 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

 

 
   วันที่ 6 มีนาคม 2558 นายศักดา พันธ์ กล้า รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการลดต้นทุนและเพิ่มการผลิตภาพอุตสาหกรรมอาหารด้วยการเพิ่มศักยภาพการผลิต ปีงบประมาณ2558
หน้าที่ 1 จาก 4