ศูนย์บริการร่วมกระทรวงอุตสาหกรรมเดินทางไปสำรวจและจัดทำรายละเอียดข้อมูลการให้บริการของศูนย์บริการร่วม ระหว่างวันที่ 6-13 เมษายน 2557 ณ จ.กระบี่ 

 

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมจัดนิทรรศการการให้บริการศูนย์บริการร่วม ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2556 ณ จ.เชียงใหม่และ จ. เชียงราย

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงอุตสาหกรรมเดินทางไปสำรวจและจัดเก็บข้อมูลการให้บริการศูนย์บริการร่วม ระหว่างวันที่ 4-12 พฤศจิกายน 2556 ณ จ.น่านและ จ.เชียงราย

 

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงอุตสาหกรรม เดินทางไปสำรวจข้อมูลการให้บริการเพื่อใช้ในการจัดทำบัญชีข้อมูลของผู้รับบริการและจัดทำสถิติการให้บริการ ระหว่างวันที่ 23-26 ตุลาคม 2556 ณ จ.สกลนครและ จ.นครพนม

หน้าที่ 4 จาก 4