การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564

21 ม.ค 2564

วันนี้ (21 มกราคม 2564)  เวลา  14.00 น. นางวรวรรณ  ชิตอรุณ  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564  ซึ่งที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติการโครงการจิตอาสาของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 "โครงการจิตอาสารักษ์แม่น้ำ ลุ่มนํ้าสายหลักของประเทศ" 5 คลอง 10 ลุ่มแม่น้ำสายหลัก และการดำเนินงานในด้านต่างๆ โดยมีนายสมพล โนดไธสง นายบรรจง สุกรีฑา นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม