folder ดาวน์โหลดเอกสาร

Documents

pdf การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตกระบวนงานการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน (รง.4) (143 download) Popular
pdf ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตโรงงาน (185 download) Popular
pdf คำขอต่ออายุใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงาน (157 download) Popular
pdf คำขอรับโอนใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงาน (128 download) Popular
pdf คำขอรับใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (135 download) Popular
pdf คำขอรับใบอนุญาติ (190 download) Popular
pdf คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (150 download) Popular
pdf คู่มือฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม (251 download) Popular
pdf คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี (64 download)
pdf คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี (135 download) Popular
pdf ประชาสัมพันธ์การให้บริการระบบแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ Mobile Application (246 download) Popular
pdf ประชาสัมพันธ์งาน Thailand friendly design expo 2018 (148 download) Popular
pdf รายงานการตรวจความปลอดภัยระบบทำความเย็น (218 download) Popular
pdf รายงานการตรวจสอบระบบและแุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม (245 download) Popular
pdf สรุปเรื่องร้องเรียนในการปฏิบัติราชการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ไตรมาสที่ 1/2562 (141 download) Popular
pdf สรุปเรื่องร้องเรียนในการปฏิบัติราชการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ไตรมาสที่ 2/2562 (154 download) Popular
pdf หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการตาม พรบ โรงงาน พศ 2535 (237 download) Popular
document หนังสือเชิญผู้ประกอบการ (ขึ้นเว็บไวต์) (275 download) Popular
archive เอกสารประกอบการบรรยายกากอุตสาหกรรม (280 download) Popular
pdf เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้ออบไอน้ำหรือภาชนะรับแรงดันจากไอน้ำ (488 download) Popular