ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

รองปลัดจุลพงษ์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรม Lean IoT Plant Management Execution (LIPE)

03 มี.ค 2564

วันนี้ (3 มีนาคม 2564) นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรม Lean IoT Plant Management Execution (LIPE) พร้อมเยี่ยมชม ศูนย์ฝึกอบรม Lean IoT Plant Management Execution (LIPE) ที่มีการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบการ ในปี พ.ศ. 2564 นี้ จำนวน 20 รุ่น รวมทั้งหมด 400 คน โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยยกระดับการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมในการนำระบบ IoT มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งสร้างรากฐานที่สำคัญสำหรับการนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทยมากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประเทศให้ก้าวสู่ Industry 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นความร่วมมือกับรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น ผ่านทางกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (METI) เพื่อยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้กรอบโครงการ “Connected Industry” โดยมีนายภาสกร ชัยรัตน์ และนายเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ อาคารกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กล้วยน้ำไท)

อ่านต่อ...


ปลัดฯ กอบชัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

02 มี.ค 2564

วันนี้ (2 มีนาคม 2564) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 44-2/2564 เพื่อรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานด้านสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งอนุมัติโครงการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอี ของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ แบบเฉพาะกลุ่ม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหาร เข้าร่วม ณ ห้องประชุม อก.1 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


กนอ.คงอัตราค่าเช่าที่ดินช่วยเหลือผู้ประกอบการจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ

02 มี.ค 2564

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) คงอัตราค่าเช่าที่ดินเขตอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ปี 2564-2568) ให้แก่ผู้ที่ทำสัญญาเช่าที่ดินหรือต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินกับ กนอ. ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2568 และผู้เช่าที่ดินที่ทำสัญญารายเดิมที่ทำสัญญาเช่าที่ดิน และมีงวดการชำระเงินค่าเช่าตั้งแต่1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563   นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในช่วงภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ชะลอตัว ได้ให้นโยบายกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมหาแนวทางลด ชะลอ หรือเลื่อนการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าเช่า หรือค่าตอบแทนการบริการต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่น เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ และบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยให้อยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้นๆ   นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานคณะกรรมการ กนอ. (บอร์ด กนอ.) กล่าวว่า กนอ.ขานรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยในที่ประชุมบอร์ด กนอ.ครั้งล่าสุดให้ความเห็นชอบคงอัตราค่าเช่าให้แก่ผู้ประกอบการที่เช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ที่อัตราราคาค่าเช่าที่ดินตามสัญญาเดิมหมดอายุลงในปี 2563 โดยเป็นการคงอัตราค่าเช่า 1 ปี (ปี 2564) เท่ากับค่าเช่าของปี 2563 และตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไปจะปรับอัตราค่าเช่าเหลือเพียงร้อยละ 2 ต่อปี (จากเดิมที่อัตราค่าเช่าที่หมดอายุต้องปรับขึ้นร้อยละ 10 ในทุก 3 ปี) โดยอัตราดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับผู้เช่าที่ดินหรือผู้ต่อสัญญาเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ที่ทำสัญญาตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมาและผู้เช่าที่ดินรายใหม่หรือต่อสัญญาเช่าที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 จนถึง 31 ธันวาคม 2568 โดยอัตราดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมที่เช่าที่ดินที่ปฏิบัติตามสัญญา และผู้เช่าที่ดินรายใหม่หรือต่อสัญญาในทั้งสองนิคมอุตสาหกรรม ระหว่างปี 2564-2568 ชำระค่าเช่าที่ดินในอัตราที่ลดลงจากเดิม   นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า การผ่อนปรนอัตราค่าเช่าในปี 2564 ด้วยการคงอัตราค่าเช่าเท่ากับอัตราค่าเช่าเดิมในปี 2563 และการปรับอัตราค่าเช่าใหม่ในปี 2565-2568 โดยลดเหลือเพียงร้อยละ 2 ต่อปีดังกล่าว เป็นการลดและทยอยปรับค่าเช่าในแต่ละปี ซึ่ง กนอ.ได้พิจารณาแล้วว่าจะเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงลดปัญหาการเลิกประกอบกิจการอันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจ้างงาน และธุรกิจต่อเนื่องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน   “กนอ.เชื่อมั่นว่าในอนาคตแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศจะกลับมาเป็นปกติและฟื้นตัวโดยเร็ว เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมยังคงเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ”ผู้ว่าการ กนอ.กล่าวปิดท้าย

อ่านต่อ...


การประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการจัดการซากรถยนต์ ประชุมครั้งที่ 3-1/2564

02 มี.ค 2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการจัดการซากรถยนต์ ประชุมครั้งที่ 3-1/2564 โดยมีนายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณามาตรการการขับเคลื่อนให้เกิดกลไกการจัดการซากรถยนต์ภายในประเทศไทย ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


การประชุมหารือระหว่างผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

01 มี.ค 2564

วันนี้ (1 มีนาคม 2564) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือระหว่างผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาการมอบหมายการปฏิบัติงานให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม  ในด้านต่าง ๆ อาทิ  ระบบกำกับติดตามงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาการอนุญาตของทางราชการ รวมทั้งแผนการตรวจกำกับเรื่องร้องเรียนและโครงการสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมในปี 2564 ตาม Agenda โดยมีนางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุระ เพชรพิรุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมพล โนดไธสง  นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ยังมีนายบรรจง สุกรีฑา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม ZOOM  ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ จับมือ ทีพีไอฯ มอบถังดักไขมัน โครงการจิตอาสาพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนใน 7 จังหวัดนำร่อง

28 ก.พ 2564

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มอบถังดักไขมัน จำนวน 1,000 ชุดพร้อมติดตั้งให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ตั้งเป้าลดปัญหาน้ำเสียจากครัวเรือน โดยนำร่องสร้างBCG Model เล็งดึงขยะอินทรีย์ที่เก็บจากถังดักไขมันนำไปใช้ประโยชน์   นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม รับมอบถังดักไขมัน จำนวน 1,000 ชุด จาก นายช่างสมภพ เทพพานิช ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) และนายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดนำไปติดตั้งแก่ชุมชนต่าง ๆ ใน 7 จังหวัด ได้แก่กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลำพูน นครสวรรค์ และสุราษฎร์ธานี สืบเนื่องจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมตรวจกำกับดูแลโรงงานที่ระบายน้ำลงสู่ลำน้ำสาธารณะ พร้อมทั้งบูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พัฒนาคุณภาพน้ำในลำคลองและแม่น้ำสายหลักของประเทศ เพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำเสียผ่านโครงการจิตอาสา “ในปีนี้ กระทรวงฯ ได้ร่วมมือกับโรงงานจิตอาสาผลิตถังดักไขมันพร้อมทั้งดำเนินการติดตั้งให้กับประชาชน โดยเฉพาะร้านค้า ร้านอาหาร ครัวเรือนที่ระบายน้ำลงแหล่งน้ำในพื้นที่เป้าหมายโครงการจิตอาสารักษ์แม่น้ำ แทนการแจกจ่ายให้ประชาชนไปติดตั้งเอง นอกจากนี้ยังสร้างโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับชุมชน (BCG Model) ให้เกิดขึ้น ด้วยการต่อยอดนำไขมัน เศษอาหาร ขยะอินทรีย์จากถังดักไขมันเพื่อใช้ประโยชน์ โดยตั้งจุดรวม (Drop Point) และประสานให้เทศบาลขนส่งให้โรงงานประเภท 106 ในพื้นที่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มจัดทำเป็นปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ อาหารสัตว์ แก๊สและผลิตไฟฟ้าทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาการปล่อยน้ำเสียของครัวเรือนที่ไม่มีระบบบำบัด รวมทั้งเศษอาหารและไขมันที่ทำให้ท่อน้ำอุดตัน ตัวอย่างการรณรงค์ใช้ถังดักไขมันในปี 2563 ในชุมชน เคหะหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 จากที่มีการจ้างเอกชนมาขุดลอกท่อปีละ 4 ครั้ง เมื่อติดตั้งถังดักไขมันสามารถลดการขุดลอกท่อลงเหลือปีละ 2 ครั้ง” นางวรวรรณ กล่าว   แผนการส่งมอบถังดักไขมัน (500 ใบ) ในเฟสแรกของกระทรวงฯ ประกอบด้วย 1) จังหวัดสมุทรปราการนำไปติดตั้งที่บริเวณคลองคอต่อ และจะเปิดตัวกิจกรรมเป็นที่แรกในชื่อ “จิตอาสาพัฒนาคลองสวยน้ำใสชวน 1 ชุมชนใช้ถังดักไขมัน” 2) จังหวัดปทุมธานี นำไปติดตั้งบริเวณคลองที่ระบายน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาและ 3) นิคมอุตสาหกรรมบางชัน นำไปติดตั้งบริเวณคลองแสนแสบ โดยทั้งสามพื้นที่มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่จำนวนมากและมีความใกล้ชิดกับชุมชน โดยจะมีการเก็บตัวอย่างน้ำก่อนและหลังดำเนินการเพื่อการติดตามประเมินผล ซึ่งที่ผ่านมาปี 2562- 2563 กระทรวงอุตสาหกรรม ได้แจกจ่ายถังดักไขมันให้กับประชาชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,500 ใบ   ทั้งนี้ โครงการจิตอาสารักษ์แม่น้ำฯ ในปี 2564 มีแผนดำเนินการในพื้นที่ 6 คลองของกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้แก่ คลองเปรมประชากร คลองแสนแสบ คลองบางลำพู คลองสี่วาพาสวัสดิ์ คลองขุดเจ้าเมือง และคลองคอต่อ รวมทั้งแม่น้ำในจังหวัดต่าง ๆ จำนวน 10 สาย คือ แม่น้ำกวง แม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสัก แม่น้ำบางปะกง ลุ่มน้ำปราณบุรี ลุ่มน้ำตาปี ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา แม่น้ำพอง แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล ตั้งเป้าหมายจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน เดือนกรกฎาคม 2564

อ่านต่อ...


เริ่มต้นปี 64 อก. เผยดัชนีอุตฯ ม.ค. ขยายตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ธ.ค.63 ร้อยละ 6.03 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 29 เดือน

26 ก.พ 2564

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผยดัชนีอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2564 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนธันวาคม 2563 ร้อยละ 6.03 โดยระดับการผลิตอยู่ที่ 101.82 และอัตราการใช้กำลังการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 66.41 สะท้อนภาพเศรษฐกิจเดือนแรกปี 2564 มีแนวโน้มการขยายตัวดีขึ้นจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐและการบริหารจัดการโควิด-19 ซึ่งเกิดความเชื่อมั่นในการผลิตส่งผลให้การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหักทองและรายการพิเศษในเดือน ม.ค.64 ขยายตัวร้อยละ 8.22 โดยเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 และขยายตัวสูงที่สุดในรอบ 29 เดือน   นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมกราคม 2564 ดัชนีเพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 101.82 และอัตราการใช้กำลังการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 66.41 ทำให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนแรกของปี 2564 กลับมามีแนวโน้มขยายตัว เนื่องจากความเชื่อมั่นในการจัดหาและบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ที่ล็อตแรกได้จัดส่งถึงประเทศไทยแล้วเมื่อวานนี้ (24 ก.พ.64)  และจะเริ่มฉีดเข็มแรกโดยเร็วที่สุดตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด-19 ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เช่น โครงการคนละครึ่ง ช้อปดีมีคืน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เราชนะ และโครงการเรารักกันจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ   นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2564 หดตัวร้อยละ 2.80 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2563 ส่งผลต่อเนื่องมายังเดือนมกราคม 2564 ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การจับจ่ายใช้สอย รวมถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศลดลง ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวในระยะสั้น   นายทองชัยกล่าวต่อว่าแนวโน้มเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมไทยจะปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการกระจายวัคซีนโควิค-19 ทั้งในและต่างประเทศ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ จำนวนการแพร่ระบาดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องรวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามามีแนวโน้มที่ดีขึ้นอีกทั้งรัฐบาลได้ผ่อนคลายกิจกรรมในพื้นที่ควบคุม อาทิเช่น ร้านอาหารเปิดบริการได้ตามปกติ สถานบันเทิง ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา สถาบันกวดวิชา และสถานที่ออกกำลังกาย เป็นต้น  สำหรับในมุมเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับจากความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในหลายประเทศ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการผลิตและการบริโภค ส่งผลให้การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหักทองและรายการพิเศษเดือนมกราคม 2564 ขยายตัวร้อยละ 8.22 โดยเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือน ที่  2 และเป็นการขยายตัวสูงที่สุดในรอบ 29 เดือน ซึ่งจากที่กล่าวมาสะท้อนให้เห็นสภาวะเศรษฐกิจของไทยที่มีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ   อุตสาหกรรมหลักที่ยังคงขยายตัวดีในเดือนมกราคม 2564 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนได้แก่   เม็ดพลาสติก ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.86 จากความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เพิ่มขึ้น เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อีกทั้งจากสถานการณ์โควิด-19 ที่หลายสถานประกอบการมีนโยบายให้พนักงาน work from home ประกอบกับการลดการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ จึงส่งผลให้กลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์ ถุงอาหาร ขวด และเครื่องใช้ในครัวเรือนขยายตัวมากกว่าปีก่อน   เหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.44 จากความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และบรรจุภัณฑ์อาหาร นอกจากนี้ สถานการณ์ราคาเหล็กที่ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากจีนมีการนำเข้าสินค้าเหล็กเพิ่มสูงขึ้นมากจนเกิดภาวะขาดแคลนสินค้า (Short Supply) ผู้ผลิตจึงเร่งผลิตเพื่อขายทำกำไรในช่วงนี้   เฟอร์นิเจอร์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 23.63 จากเฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้เป็นหลัก จากการส่งออกไปสหรัฐอเมริกา รวมถึงสามารถกลับมาส่งสินค้าได้ตามปกติหลังมีปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในช่วงก่อนหน้า   อาหารสัตว์สำเร็จรูป ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.21 จากอาหารสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูปและอาหารปลาเป็นหลัก โดยเพิ่มขึ้นจากการผลิตอาหารแมวเพื่อส่งออกไปสหรัฐอเมริกา เนื่องจากผู้ผลิตในสหรัฐอเมริกาเลิกการผลิตและหันมาสั่งซื้อสินค้าจากไทยเพื่อจำหน่ายแทน   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.74 จาก สินค้า Printer เป็นหลัก ซึ่งผู้ผลิตได้รับคำสั่งซื้อต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เนื่องจากผู้ผลิตจากอินโดนีเซีย จีน และฟิลิปปินส์ ไม่สามารถผลิตและส่งมอบสินค้าได้ รวมถึงความต้องการใช้เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการทำงาน work from home

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ วรวรรณ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

24 ก.พ 2564

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2564 ) เวลา 10.00 น. นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี ผู้อำนวยการกองต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ ให้ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าพบ

23 ก.พ 2564

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2564) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ นายยูริ ยาร์วียาโฮ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ พร้อมหารือในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย - ฟินแลนด์, บันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือด้าน Circular Economy และความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้แก่ Smart Cities และ Startup Cooperation โดยมี นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหาร เข้าร่วม ณ ห้องรับรอง 1 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรม

23 ก.พ 2564

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2564) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) ของกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564 เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางและบูรณาการการจัดทำแผนงาน โครงการ พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนา BCG Model ของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดยมีนางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และคณะกรรมการขับเคลื่อน BCG Model ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อก. 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


Page 1 of 358