วันศุกร์, 27 มีนาคม 2563 16:03

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563