วันศุกร์, 27 มีนาคม 2563 16:05

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งบดำเนินงาน ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563