วันจันทร์, 30 มีนาคม 2563 13:25

ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงานสารบรรณ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มนโยบายและแผนงาน