วันพฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2563 15:46

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ภายใต้โครงการกิจกรรมค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564