วันพฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2563 15:55

โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564