วันอังคาร, 29 ธันวาคม 2563 10:39

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ปี 2564