วันอังคาร, 29 ธันวาคม 2563 13:56

ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุน ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564