วันอังคาร, 29 ธันวาคม 2563 13:57

ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุน ด้านติดตามและประเมินผล ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564