สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ

คำขวัญประจำจังหวัดศรีสะเกษ "หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี"

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้ชื่อ “โครงการส่งเสริม และสนับสนุนศักยภาพสมาชิกหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษและผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของธนาคารออมสิน”

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้ชื่อ “โครงการส่งเสริม และสนับสนุนศักยภาพสมาชิกหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษและผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของธนาคารออมสิน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้า การจัดหาสิทธิประโยชน์สนับสนุนการดำเนินธุรกิจการต่าง ๆ ของสมาชิกหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ และ ผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของธนาคารออมสิน ณ ห้องประชุมศรีลำดวน ๓ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

พิธีพระราชกุศล​เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ โดยนางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ และข้าราชการเจ้าหน้าทีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีพระราชกุศล​เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี อำเภอเมือง​ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร​ ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่ิองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ โดยนางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ และข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร​ ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่ิองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ​ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ​ ๖๐ ปี​ อำเภอเมืองศรีสะเกษ​ จังหวัดศรีสะเกษ

แสดงความยินดีในโอกาสที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี มารับตำแหน่ง ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายธวัชชัย แก้วดา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม นายธนุ ขัมภรัตน์ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังวัดศรีสะเกษ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี มารับตำแหน่ง ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการยกระดับคุณค่าของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดเพื่อการท่องเที่ยว ตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้พบปะพูดคุยและ ให้คำแนะนำกับกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ ให้มีความเหมาะสมเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว จำนวน ๑๕ กลุ่ม (๑๕ ผลิตภัณฑ์) ในการประชุมเพื่อทบทวนและตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ ให้ถูกต้อง ก่อนจัดพิมพ์ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ภายใต้กิจกรรม จัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์และจัดทำบรรจุภัณฑ์ โครงการยกระดับคุณค่าของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดเพื่อการท่องเที่ยว ตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ ) จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ จังหวัดละ ๑๕ ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหมด ๖๐ ผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การขับเคลื่อนและพัฒนาด้านการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในยุคดิจิทัล ”

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายธวัชชัย แก้วดา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และ นายนิรันดร์ ขุขันธิน นักวิชาการมาตรฐานเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การขับเคลื่อนและพัฒนาด้านการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในยุคดิจิทัล ”เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนางานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้บรรลุเป้าประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร และมี อุตสาหกรรมจังหวัด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และนักวิชาการมาตรฐาน จาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ โดยมี นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้

การสัมมนา แนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ

นางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางสาวณิชานันท์ คำโสภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เข้าร่วมการสัมมนา แนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนปฏิรูปประเทศ และการรายงานผลการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศผ่านระบบการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี อุตสาหกรรมจังหวัด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมการสัมมนาฯ ในครั้งนี้

พิธีถวายราชสดุดีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมงานพิธีถวายราชสดุดีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่พระผู้ทรงเป็นนักรบ นักปกครอง นักการทูต และทรงประดิษฐ์ลายสือไทย โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี ได้นำเหล่าข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และพ่อค้า ประชาชน ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ลานพระบรมราชาอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

งานพิธีถวายราชสดุดีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมงานพิธีถวายราชสดุดีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิการชาวไทย ที่พระองค์ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสดุดีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมด้วย นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน ร่วมในพิธี ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

"สภากาแฟเช้า" ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ นางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมงาน "สภากาแฟเช้า" ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมปรึกษาหารือข้อราชการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พระครูโกวิทพัฒโนดม (หลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. นางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานสังกัดกระทรวงท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พระครูโกวิทพัฒโนดม (หลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดโนนแกด ในการนี้ นางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดโนนแกด ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๒ โดย นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำหน่วยงานราชการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชนพร้อมรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการเร่งด่วนของประชาชน ตามแนวนโยบายบำบัดทุกข์บำรุงสุขและความอยู่ดีมีสุข ณ บริเวณหนองพิงพวย หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ออกตรวจสถานประกอบการที่อาจก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (ไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน : PM ๒.๕)

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ นางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมหารือกับ กอ.รมน. กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนอำเภอเมืองศรีสะเกษ เพื่อวางแผนออกตรวจสถานประกอบการที่อาจก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (ไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน : PM ๒.๕) โดยมีการประชุม ณ ห้องประชุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (หลังเก่า) และเวลา ๑๓.๐๐ น. ออกพื้นที่บูรณาการตรวจโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

ร่วมบูรณาการตรวจโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีความเสี่ยงอันอาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (ไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน : PM ๒.๕)

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ นางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมบูรณาการตรวจโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีความเสี่ยงอันอาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (ไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน : PM ๒.๕) เพื่อแก้ไขปัญหาการปล่อยมลพิษทางอากาศ กับชุดตรวจ กอ.รมน. จังหวัด

การประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วัตถุประสงค์การประชุม ฯ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ของกลุ่มต่าง ๆ และรับมอบนโยบายการทำงานตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจาก อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น ๒ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ นายธนุ ขัมภรัตน์ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ หมูที่ ๑๐ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

พิธีเปิดนิทรรศการโครงการ “บทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการโครงการ “บทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒” โดยมี นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด ฯ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

พิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

พิธีเปิดงาน “เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่า ไทศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๒”

นางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่า ไทศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๒” โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ และมีนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ

ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงธุรกิจการค้าลงทุนสู่สากล กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้ชื่องาน มหกรรม “สุดยอด OTOP ศรีสะเกษ มนต์เสน่ห์วิถี ๔ เผ่าไทย” ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ ลานโปรโมชั่น ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ

ร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่ถึงแก่อสัญกรรม ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ยินดีต้อนรับ ท่านศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ สู่แดนดอกลำดวน ด้วยความยินดียิ่ง

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ยินดีต้อนรับ ท่านศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ สู่แดนดอกลำดวน ด้วยความยินดียิ่ง

พิธีมอบรางวัลโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI ๔.๐ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายธวัชชัย แก้วดา นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ รักษาราชการแทน อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI ๔.๐ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษได้รับโล่รางวัลสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดดีเด่น และสถานประกอบการดีเด่น ๒ ราย ได้แก่ บริษัทโตมี จำกัด บริหารงานโดยคุณอาธาร เทพเกษตรกุล และ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ส.สินทวี บริหารงานโดยคุณสิทธิพงษ์ เจริญประเสริฐ ณ ห้อง Mayfair Grand Ballroom AB ชั้น ๑๑ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/735d82ba68e59cba8713b78ae62c0a85_S.jpg
ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
20 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/83ed085083e67f53e45ecaf8fc29da89_S.jpg
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความถนนถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
20 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/6d071231ea414dbbe9a23bc6ea489d3b_S.jpg
ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
17 ม.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev