วันศุกร์, 17 พฤษภาคม 2562 09:10

การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ศก ๓๑-๒/๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ

ได้จัดการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ศก ๓๑-๒/๒๕๖๒ มีคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการ สถาบันการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อดำเนินการพิจารณารับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน ๑๗ ผลิตภัณฑ์ ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม ฯ และนางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

Image Gallery