วันศุกร์, 12 ตุลาคม 2561 15:51

ร่วมประชุมนำเสนอแผนภารกิจโครงการและหน้าที่ความรับผิดชอบ

     วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายธีระ แก้วพิมล อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายวิเชียร ทองด้วง หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม น.ส.ศิริรัตน์ กองทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่สอจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมนำเสนอแผนภารกิจโครงการและหน้าที่ความรับผิดชอบ และการทำงานเชื่อมโยงบูรณาการในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงและของจังหวัดไปพร้อมๆกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาของจังหวัดสงขลาบรรลุ ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา, ธนาคารเอสเอ็มอี,ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11, สนง.พาณิชย์จังหวัดสงขลา, สนง.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในที่ประชุม และมีนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา