วันพุธ, 13 พฤศจิกายน 2562 15:48

เสวนายามเช้า ครั้งที่ 9

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 นายธนบูรณ์ เซ่งง่าย อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาววรรณี  พุฒแก้ว หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน พร้อมด้วยนายมนูญ ทั่วด้าว นายช่างรังวัดชำนาญงาน เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า ครั้งที่ 9 เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกันระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานของจังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในที่ประชุม ณ หอประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา