folder รายงานผลการปฏิบัติงาน

Documents

pdf การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายประจำปี

By 7 download

pdf การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

By 10 download

pdf การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2563

By 24 download

Download (pdf, 430 KB)

แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต-สอจ.สุโขทัย-ปีพ.ศ.2563.pdf

pdf ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

By 27 download

Download (pdf, 56 KB)

015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ.pdf

pdf มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหน่วยงาน

By 30 download

Download (pdf, 68 KB)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหน่วยงาน 63.pdf

pdf รายงานผลการกำกับติตามดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

By 71 download

pdf รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ6เดือนและประจำปี

By 24 download

Download (pdf, 63 KB)

รายงานผลป้องกันปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือนและประจำปี.pdf

pdf รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

By 35 download

pdf รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

By 24 download

Download (pdf, 1.18 MB)

บันทึกสรุปการวิเคราะห์ บค.PDF

pdf รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By 25 download

Download (pdf, 83 KB)

ผลการใช้เงิน ปีงบ62(ตค61-กย62).pdf

pdf รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ. 2562

By 26 download

Download (pdf, 39 KB)

016 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี.pdf

pdf แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

By 27 download

Download (pdf, 131 KB)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต.pdf

pdf แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

By 22 download

Download (pdf, 60 KB)

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต.pdf