folder คู่มือ

Documents

pdf คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

By 18 download

Download (pdf, 2.92 MB)

คู่มือ พัสดุ259.pdf

pdf คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

By 31 download

Download (pdf, 4.97 MB)

คู่มือมาตรฐาน (2).pdf

pdf คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

By 38 download

Download (pdf, 10.78 MB)

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf

pdf คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดการเรื่องร้องเรียน

By 19 download

document คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของสอจ สุโขทัย

By 19 download

Download (doc, 1.20 MB)

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของสอจ.สุโขทัย 63.doc