วันพุธ, 19 สิงหาคม 2563 14:52

ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด