วันพุธ, 26 กันยายน 2561 10:20

ข้อกำหนดการจ้าง TOR การจจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนันสนุนด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 คน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม