วันพุธ, 26 กันยายน 2561 12:58

ข้อกำหนดการจ้าง TOR การจจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนันสนุนด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 1 คน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม