วันพุธ, 26 กันยายน 2561 13:45

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งสเริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา