วันพุธ, 26 กันยายน 2561 13:51

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการติตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 2 อัตรา