วันพุธ, 26 กันยายน 2561 13:56

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ภายใต้กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 1 อัตรา