วันอาทิตย์, 30 กันยายน 2561 14:05

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 2 อัตรา