วันพฤหัสบดี, 13 กันยายน 2561 14:19

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาจัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อทดสอบตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง