วันพฤหัสบดี, 13 กันยายน 2561 14:29

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาจัดทำต้นแบบฉลากเพื่อทดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง