folder การส่งเสริมจริยธรรม

Documents

pdf ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

By 44 download

Download (pdf, 1.20 MB)

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สปอ.pdf

pdf คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

By 47 download

Download (pdf, 4.93 MB)

คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของ สปอ.pdf

pdf ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

By 44 download

Download (pdf, 137 KB)

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf

pdf พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

By 40 download

Download (pdf, 168 KB)

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562.PDF

pdf รายงานการจัดประชุมหรืออภิปรายของบุคคลภายในหน่วยงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

By 26 download

Download (pdf, 3.32 MB)

EB22(2)รายงานการจัดประชุมหรืออภิปรายของบุคคลภายในหน่วยงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้.pdf

pdf สรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมส้างวัฒนธรรม

By 21 download

Download (pdf, 462 KB)

EB19(4)สรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมส้างวัฒนธรรม.pdf

pdf หลักฐานการดำเนินกิจกรรมป้องกันการทุจริต

By 25 download

Download (pdf, 185 KB)

EB24(2)หลักฐานการดำเนินกิจกรรมป้องกันการทุจริต.pdf

pdf โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานอย่างซึ่อสัตย์สุจริต

By 22 download

Download (pdf, 582 KB)

EB 19(2)โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานอย่างซึ่อสัตย์สุจริต.pdf