ยุทธศาสตร์

แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2561 - 2564

 

วิสัยทัศน์

          “เป็นองค์กรหลักในการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

 

พันธกิจ

1. กำกับ ดูแล บริหารจัดการอุตสาหกรรม ภายใต้กฎหมายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

2. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถรองรับการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

3. สนับสนุนและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสากิจชุมชนและผู้ประกอบการ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

2. การพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ ให้เข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

3. การส่งเสริม พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ได้มาตรฐาน

 

 

 

แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2561 - 2565

 

วิสัยทัศน์

          “เมืองเกษตรกรรมยั่งยืน เศรษฐกิจเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตดีสังคมมีสุข”

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน เพื่อการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

3. การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน

4. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

 

 

 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี) พ.ศ. 2562 – 2565

 

วิสัยทัศน์

          “ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดสินค้าภาคเกษตร อุตสาหกรรมปลอดภัย การท่องเที่ยวคุณภาพ และการค้าภาคตะวันตก”

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการด้วยนวัตกรร สู่มาตรฐานสากล

2. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ภาคตะวันตกและอารยธรรมทวารวดี

3. พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ