วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรหลักในการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"