พันธกิจ

1. กำกับ ดูแล บริหารจัดการอุตสาหกรรม ภายใต้กฎหมายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

2. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถรองรับการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

3. สนับสนุนและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ

pdf กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ สปอ. พ.ศ.2560 (87 KB)