folder การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

Documents

pdf EB4 (1) รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

By 21 download

Download (pdf, 1018 KB)

EB4 (1) รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

pdf คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By 57 download

Download (pdf, 829 KB)

เล่มคูมือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สอจ.สุพรรณบุรี.pdf

pdf ภาพถ่ายการประชุมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

By 43 download

Download (pdf, 509 KB)

ภาพการประชุมจัดทำแผนความเสี่ยงและคู่มือ.pdf

pdf รายงานผลการดำเนินโครงการหน่วยงานป้องกันปราบปรามและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ

By 35 download

Download (pdf, 815 KB)

รายงานผลโครงการป้องกันปราบปรามการทุจริต.pdf

pdf รายงานผลการดำเนินโครงการหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

By 40 download

Download (pdf, 476 KB)

รายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรม.pdf

pdf รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 2 ประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By 37 download

Download (pdf, 873 KB)

บันทึกเรียน อสจ._รายงานผลดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 2_62.pdf

pdf รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

By 38 download

Download (pdf, 883 KB)

บันทึกเรียน อสจ._รายงานผลดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 3_62.pdf

pdf รายงานแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ สปอ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By 58 download

Download (pdf, 5.00 MB)

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ สปอ. ปี 2562.pdf

pdf แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สอจ.สุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By 43 download

Download (pdf, 601 KB)

เล่มแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สอจ.สุพรรณบุรี.pdf

pdf แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สปอ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By 47 download

Download (pdf, 843 KB)

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (resize).pdf

pdf แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By 36 download

Download (pdf, 1.20 MB)

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สปอ.(resize).pdf

pdf โครงการหน่วยงานป้องกันปราบปรามและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ

By 34 download

Download (pdf, 614 KB)

โครงการป้องกันปราบปรามทุจริต.pdf

pdf โครงการหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

By 34 download

Download (pdf, 554 KB)

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม.pdf