วันจันทร์, 04 พฤศจิกายน 2562 16:04

เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่