วันศุกร์, 18 สิงหาคม 2560 16:49

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคารกลาง โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561